Politika:
Meral Akşener'in yeni sloganı
MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li­’nin, “Ha­nı­me­fen­di bi­raz din­le­ne­ce­k” açık­la­ma­sı ile 1 Ka­sı­m’­da mil­let­ve­ki­li ada­yı gös­ter­me­di­ği Me­ral Ak­şe­ner, iki ay ara­dan son­ra An­ka­ra­’ya çı­kar­ma ya­pa­cak.
Çu­ku­ram­ba­r’­da bir pla­za­da se­çim mer­ke­zi oluş­tu­ran Ak­şe­ner tü­zük kon­gre­si ça­lış­ma­la­rı­nın An­ka­ra aya­ğı­na start ve­re­cek. Aday­lık ça­lış­ma­sı­na hız ve­ren Me­ral Ak­şe­ner, Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­da des­tek­çi­le­ri­nin be­lir­le­di­ği, “Ül­kü­cü­ye mo­ral, MHP’­ye Me­ral ge­le­ce­k” slo­ga­nı­nı de­ğiş­tir­di. Sos­yal pay­la­şım he­sa­bın­da Ge­nel Baş­kan ada­yı iba­re­si bu­lu­nan ye­ni slo­gan, “Tür­ki­ye­’ye Mo­ral, MHP’­ye Me­ra­l” bi­çi­mi­ne ge­ti­ril­di.

Ola­ğa­nüs­tü tü­zük kon­gre­si için de­le­ge­ler­den no­ter­den im­za top­la­yan Ak­şe­ner, Si­nan Oğan ve Ko­ray Ay­dı­n’­a teş­ki­lat ve ta­ban­dan “or­tak ha­re­ket edi­n” me­sa­jı gel­di. Bu tep­ki­ler üze­ri­ne bu haf­ta Ak­şe­ner, Ay­dın ve Oğa­n’­ın bir ara­ya ge­le­cek­le­ri ve ay­rı ay­rı im­za top­lan­ma­ma­sı ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta va­ra­cak­la­rı de­ğer­len­di­ri­li­yor.
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

'İstanbul'da çıkaracağımız aday,...
"İnce aday olursa başka, farklı bir isim aday olursa başka"

Haberi Oku