Yeni yıl hediyesi: Yüzde 7.8

Ekim ayı enflasyon verileri çerçevesinde vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerleme oranı 2013 yılında yüzde 7.8 olacak

 Yeni yıl hediyesi: Yüzde 7.82013’e gir­me­den ön­ce, va­tan­da­şın evi­ne, oto­mo­bi­li­ne, eh­li­yet, ruh­sat, dip­lo­ma, no­ter ve vi­ze har­cı­na, tra­fik pa­ra ce­za­sı­na ge­len zam­lar bu haf­ta açık­la­na­cak.

MO­TOR­LU TA­ŞIT­LAR VER­Gİ­Sİ

Sayı­sı 17 mil­yo­na yak­la­şan ta­şıt sa­hip­le­ri­nin; oto­mo­bil, cip, kam­yon, kam­yo­net, mo­to­sik­let ve oto­büs­le­ri için 2013’te öde­ye­cek­le­ri “Mo­tor­lu Ta­şıt­lar Ver­gi­si­” yüz­de 7.8 ar­tı­rı­la­cak. Yeni yılda en düşük motorlu taşıtlar vergisi 518 liraya çıkacak.

EM­LAK VER­Gİ­Sİ

Yak­la­şık 22 mil­yon va­tan­da­şın evi, dük­ka­nı, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si için 2013 yı­lın­da öde­ye­ce­ği “Em­lak Ver­gi­si­” de ar­ta­cak.
Ya­sa­ya gö­re, “ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı­nın ya­rı­sı­” ya­ni yüz­de 3.9 ka­dar ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken Em­lak Ver­gi­si­’nin, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na ta­nı­nan yet­ki­nin kul­la­nıl­ma­sı su­re­tiy­le “yüz­de 7.8 ora­nın­da ar­tı­rıl­ma­sı” bek­le­ni­yor.

Bir sü­re ön­ce bü­yük­şe­hir olan 13 ili ise, da­ha ön­ce SÖZ­CÜ­’de yaz­dı­ğı­mız gi­bi, “Em­lak Ver­gi­si Sür­pri­zi­” bek­li­yor. Bu 13 il­de ver­gi­ler, ge­çen yı­la gö­re “i­ki ke­z” zam­la­na­cak. Ön­ce yüz­de 100 ar­tı­rı­la­cak. Son­ra da ar­tı­rı­la­nın yüz­de 7.8’i ora­nın­da zam ya­pı­la­cak.

Sİ­GA­RADA ÖTV AR­TI­ŞI

Yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren, si­ga­ra­dan alı­nan ÖT­V’­de 4 pu­an ar­tı­rı­la­cak ve ÖTV ora­nı 65’den 69’a çı­ka­cak. ÖT­V’­nin de KDV’­si alın­dı­ğı için bu ar­tış­la bir­lik­te, en pa­ha­lı si­ga­ra­nın 10 TL’­yi bul­ma­sı bek­le­ni­yor.

Dİ­ĞER VER­Gİ­LER

Mak­tu Dam­ga Ver­gi­si ve Çev­re Te­miz­lik Ver­gi­si, yüz­de 7.8 ora­nın­da ar­tı­rı­la­cak. Ay­rı­ca 2013 yı­lın­da öde­ne­cek olan pa­sa­port, vi­ze, eh­li­yet, dip­lo­ma, yar­gı, no­ter, ti­ca­ret si­ci­li, ruh­sat­na­me, iş­ye­ri aç­ma vb. harç­lar da “ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nın­da­” zam­la­na­cak.

CE­ZA­LAR DA AR­TA­CAK

Baş­ta tra­fik pa­ra ce­za­la­rı ol­mak üze­re ida­ri pa­ra ce­za­la­rı da 2013 yı­lın­da zam­la­na­cak. Ay­rı­ca fa­tu­ra ve fiş ver­me­yen­le­re uy­gu­la­na­cak ce­za da yüz­de 7.8 ora­nın­da ar­tı­rı­la­cak. Ye­ni ver­gi, harç ve ce­za ar­tış­la­rı 2013’ün gel­me­si bek­len­me­den, ya­kın­da açık­la­na­cak.. 2013′te kırmızı ışıkta geçenler 166 lira, alkollü araç kullananlar ilk yakalamada 701 lira, ikinci yakalamada 877 lira, hız sınırlarını yüzde 30′a kadar aşan sürücüler 166 lira, yüzde 30′dan fazla aşan sürücüler ise 344 lira vergi ödeyecek.

GEÇEN YIL YÜZDE 10.2 ARTMIŞTI

Söz konusu oran 2012′de yüzde 10.26, 2011′de yüzde 7.7, 2010′da yüzde 2.2, 2009′da yüzde 12, 2008′de yüzde 7.2, 2007′de yüzde 7.8, 2006′da yüzde 8.16, 2005′te yüzde 11.6, 2004′te 28.5 ve 2003′te yüzde 59 olmuştu.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 37,19 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 13,09 lira olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu’nun yeniden değerleme oranını yarısına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor. Ancak Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmıyor.
Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2012, 18:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER