Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-4

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-4

TEFE/ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanacak
TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılacak.
Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. 
 Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin TEFE/ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacak. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de TEFE/ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanacak.
Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, Kanunun yayımlandığı tarihe kadarki TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında Kanunun yayımlandığı ay için esas alınması gereken oran bir önceki aya ait TEFE/ÜFE aylık değişim oranı olacak.
Türkiye İstatistik Kurumunca Ocak/1980 ayından Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki aya ait ÜFE aylık değişim oranı dahil açıklanan TEFE/ÜFE aylık değişim oranları EK-2 sayılı tabloda yer alıyor. TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacak. Belli bir döneme ilişkin olarak TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecek.
Toplam TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacak.
Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması gereken TEFE/ÜFE aylık değişim oranı da Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunacak.
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan, asgari gecikme zammı tutarı gecikme zammı yerine alınacak TEFE/ÜFE tutarı için de uygulanacak.
            6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye TEFE/ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmayacak, bu hallerin varlığı TEFE/ÜFE uygulanan süreyi de durduracak.
25/2/2011 tarihi itibarıyla, vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş gümrük vergileri için vergi aslının %50 si ile bu tutara vade tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla, gümrük vergilerinin %50’sinin, gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi aslına bağlı vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak.
25/2/2011 tarihi itibarıyla, bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş gümrük vergileri asıllarının tespitinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.
 Yanıtla Yönlendir

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi