Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

GÜMRÜK MUAFİYETİ -1

GÜMRÜK MUAFİYETİ -1

            Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma sokulan diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeler, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni 1 sıra no.lu Gümrük Muafiyeti Tebliği, 6 temmuz 2011 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan yeni tebliğ, 7/7/2010 tarihli 2010/659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 29/9/2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 134 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.              

Yeni Tebliğin 3. maddesi uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler, yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,  Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilecekler. Bu kişiler tarafından gerçekleştirilecek motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınacak.            

  Bu kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, (b) bendindeki kişilerin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden, (ç) bendinde belirtilen kişilerin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde, yurt dışında yerleşik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması gerekiyor. Söz konusu kişilerin yerleşim yerini Türkiye’ye nakletmeden önce iki ayrı ülkede bulunması ve aracın çeşitli nedenlerle kişinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı olarak kalması halinde, kişi adına yurtdışında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koşuluyla, kişinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması şartı aranmayacak.               
Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması da şart bulunuyor.              
Tebliğde belirtilen kişilerin ve  ölen kişinin yurtta geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırkbeş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılacak. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmayacak.             

Tebliğde belirtilen vasıtaların kayıt ve model yılının tespitinde, vasıtanın ilk iktisabında kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınacak. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınacak.                

Bu koşulların sağlanması şartıyla, motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her birinden birer adet getirilmesi mümkün olacak.             
Yirmidört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu hükümler uygulanmayacak.  Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler bu  muafiyetten yararlandırılmayacak. Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu  kapsamda muafen serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek. Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için bu  hükümler uygulanmayacak. Bu kapsada belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, muafen ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmeyecek.Bu kişilerin kendisi veya eşi tarafından, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında yirmidört ay ikamet eden Türk vatandaşları; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay, kamu görevlileri; atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriş tarihinden itibaren altı ay, Türk vatandaşlığına geçenler; vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay ve miras yoluyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varis; ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi