Yıkım için ihaleye gidildi

Arnavutköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Arnavutköy'de 2008 yılında yapılan kaçak binaları yıktırmak için ihaleye çıktı.

Yıkım için ihaleye gidildi

Söz konusu konutlar, ihaleyi kazanan firma aracılıyla yıktırılacak.Arnavutköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün Kamu İhale Bülteni'nin bugünkü sayısında yer alan ihale duyurusuna göre, kaçak konutların yıktırılması işine ihaleyi kazanan firmaya sözleşmenin imzalanacağı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacak. Firma kendisine yer tesliminin yapılmasından itibaren 90 gün içerisinde yıkım işlemini gerçekleştirecek.

Kaçak konutların yıktırılması ihalesi ise 1 Ağustos 2011 tarihinde, saat 13.00'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Caddesi No:79 Arnavutköy-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, yıkım işinin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptıramayacak ve son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ve teklif edilen bedelin yüzde 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini belgelemeleri gerekecek.
İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebileceği gibi 200 lira karşılığında Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No:79 Arnavutköy-İstanbul adresinden satın alınabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ise zorunlu olacak.

Firmalar tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No:79 Arnavutköy-İstanbul adresine elden teslim edilebilecek ya da bu adrese iadeli taahhütlü olarak gönderilebilecek. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecek.

İhale sonucunda ihaleyi kazanan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak. İhalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü olacak. İhaleye konsorsiyum olarak ise teklif verilemeyecek.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER