Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

LİBYA’DAKİ MÜKELLEFLERE VERGİ KOLAYLIĞI

LİBYA’DAKİ MÜKELLEFLERE VERGİ KOLAYLIĞI

                     Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Libya'da meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin vergi kolaylıklarından yararlanmasına ilişkin bir sirküler yayınladı. 1 mart 2011 tarih ve VUK -45/2011-3 (mücbir sebep 1) sayılı sirkülerde,  mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yer alıyor.
             Sirkülerde, öncelikle, Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep hâlleri örnek verilmek suretiyle sayıldıktan sonra maddenin sonunda "gibi hâllerdir" hükmüne yer verilerek, benzeri durumların da bu kapsamda değerlendirilebilmesine imkân sağlanmış; 15 inci maddesinde 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, bu takdirde tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesinin lazım olduğu, Maliye Bakanlığının mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle, bölge, il, ilçe, mahâl veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmış bulunduğu hatırlatılıyor.
           Bu kanun hükümlerine istinaden, Libya'da meydana gelen olayların mücbir sebep olarak değerlendirilmesi ve bu olaylardan etkilenen mükelleflerin durumunun Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hâli olarak kabul edilmesi mümkün bulunuyor..
             Buna göre, bahsi geçen olaylardan etkilenen mükelleflerin durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekiyor.. Sirkülerde belirtildiği üzere, mükelleflerin müracaatlarının tetkik edilmesi neticesinde, olaylardan vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede etkilendiklerinin anlaşılması hâlinde, durumları mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinden faydalandırılacak.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi