BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 20 nci toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2018 yılı 20 nci toplantısı, 7 Eylül 2018 tarihinde Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

BİK Yönetim Kurulu 2018 Yılı 20 nci toplantısı yapıldı
BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARIN BORÇ PARA TALEPLERİ HAKKINDA
Kurumun teşkiline dair 195 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;
Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz Gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 131 basın mensubunun her birine faizsiz 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4.800,- Türk Lirası olmak üzere toplam 628.800,- Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir.
RESMİ İLAN VE REKLAMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA
Kurum görev alanındaki yerlerde neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı Gazeteler hakkında Kurum ilgili Birimleri tarafından tesis olunan muhtelif iş ve işlemler neticesinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan aşağıda yayın yerleri ve periyotları ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine aykırı davranışta bulundukları maddelerin belirtildiği muhatap Gazetelerle ilgili olarak;
-Adana ilinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin anılan Yönetmeliğin dizgi-tertip ve baskı esaslarına ilişkin 48 inci,
– Balıkesir ili Bandırma ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin aynı Yönetmeliğin kontrol ve denetlemelerde açıklık başlıklı 50 nci, künyeye dair 60 ıncı,
– Kocaeli ili Gebze ilçesinde günlük olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin sözü edilen Yönetmeliğin asgari fiili satış adedinin düzenlendiği 79 uncu,
– Konya ili Beyşehir ilçesinde haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazetenin ise yine aynı Yönetmenliğin kadro başlıklı 43 üncü ve alt vasıflı gazetelerin vasıf ve ödevlerine dair 84 üncü maddelerini
İhlal ettiklerinden hareketle, 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca bahsi geçen günlük yayın periyoduyla neşrolunan Gazetelere 1 (bir)’er gün, haftalık olarak yayınlanan Gazeteye de 1 (bir) sayı süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu meyanda, benzer işlemler neticesinde yine resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz olup Mersin ilinde günlük olarak 1 (bir) Gazete ile haftalık olarak yayınlanan 1 (bir) Gazeteye ilişkin 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre herhangi bir müeyyide tatbikine mahal olmadığına dair karar alınmıştır.
BASIN AHLAK ESASLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR HAKKINDA
Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3 üncü maddesine uygunluk arz edecek şekilde tekemmül ettirilen Bilecik, Bursa ve Samsun illerinde yayınlanan 1 (bir)’er Gazeteyle ilgili toplam 3 (üç) şikayet dosyasının incelenmesi neticesinde, Bilecek ve Bursa illerinde neşrolunan Gazetelere ilişkin şikayetlerde öne sürülen iddiaların, anılan Genel Kurul kararına aykırılık teşkil etmediği kanaatine varıldığında konu Gazeteler için 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre herhangi bir müeyyide uygulanmasına mahal görülmemiş olup ancak Samsun ilinde yayınlanan Gazeteye dair şikayet dosyasında öne sürülen hususların, aynı Genel Kurur kararının 1 inci maddesi ile bu maddenin (ı ve i ) bentleri;
“Madde 1 – Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel veya ahlâka aykırı amaç ve çıkarlara âlet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak  ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna  emin olunmadan yayınlanamaz. Bu hizmetin görülmesinde aşağıdaki Basın Ahlâk Esasları’na uyulur: 
ı) Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz.
i) Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda bireylerin özel hayatlarının gizliliği ihlâl edilemez.”
hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden bahisle ilgili Gazeteye 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 1 (bir) günlük resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA
Resmi ilanlara aracılık etme görevinin 1 Eylül 2018 tarihine kadar Kastamonu Valiliğinin uhdesinde bulunduğu Kastamonu ili İnebolu ilçesinde münteşir anılan ilanları yayınlama hakkını haiz bulunan 1 (bir) Gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadroya ilişkin 43 üncü maddesine aykırı davranışı nedeniyle hakkında anılan Valilik tarafından tesis olunan işlemler sonucu mevzuatımızın ilgili madde hükümleri uyarınca konunun itiraz ve karar mercii Yönetim Kurulumuzda görüşülmesi yönünde gerekli olan prosedürün tamamlandığı ihtilaf dosyasının tetkiki neticesinde muhatap Gazete hakkında alınmış olan Valilik kararının kaldırılması hususundaki talebinin reddine karar verilmiştir.
İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ HAKKINDA
Edirne ilinde günlük olarak neşrolunan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan Edirne Star gazetesinin adını ‘Edirne’nin Sesi’ olarak değiştirmesine dair talebi yerinde görülmüş ve bu yönde alınan kararın muhatabı Gazeteye tebliğini mütakiben 1 (bir) ay içerisinde tatbik edilmek kaydıyla isim değiştirmesine izin verilmiştir.
Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2018, 17:30

Mehmet

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER