CHP'­li­ler yet­me­di ölü­le­ri de AK­P'­li yap­tı­lar!

AKP, üye sayısını artırmak için CHP'lilere göz dikti. CHP'li üyeler kendilerini bir anda AKP'li olarak buldu. Yargıtay duruma el attı. İki partide birden üye olarak gözüken 63 bin kişi AKP'den değil CHP'den silindi.

 CHP'­li­ler yet­me­di ölü­le­ri de AK­P'­li yap­tı­lar!

CHP'­nin Yoz­gat, Kon­ya, An­ka­ra, To­kat ör­güt­le­rin­de or­ta­ya çı­kan skan­dal git­tik­çe bü­yü­yor. CHP üye sa­yı­sı­nı 1 mil­yon 8 bin 495 ola­rak be­lir­le­miş­ti. An­cak Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı bu sa­yı­nın 944 bin 756 ol­du­ğu­nu bil­di­ril­di. Bu­nun üze­ri­ne CHP, 63 bin 739 üye­si­ne ne ol­du­ğu­nu araş­tır­mak ama­cıy­la tüm il ve il­çe­ler­den üye lis­te­le­ri is­te­di. Yar­gı­tay ise bu azal­ma­yı; 39 bin 843 üye­nin “mü­ker­re­r” ol­du­ğu, ya­ni bir ki­şi­nin iki fak­lı il­çe teş­ki­la­tın­da ya­zı­lı ol­du­ğu, 26 bin 702 üye­nin ve­fat et­ti­ği, 12 bin 728 üye­nin de “baş­ka par­ti­le­re üye ol­du­ğu­”nu açık­la­dı.

“Cid­di ha­ta ya­pıl­dı­”

CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Bih­lun Ta­may­lı­gil “İl ve il­çe ba­zın­da üye ka­yıt­la­rı­mı­zı in­ce­li­yo­ruz. Çok ya­kın­da ta­mam­la­na­cak ama cid­di oran­lar­da ha­ta ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. To­ka­t'­ta ya­şa­nan ola­yın bir çok ör­ne­ği­ni sap­ta­dı­k” de­di.

“He­sa­bı­nı so­ra­ca­ğı­z”

CHP'­nin ör­güt­len­me­den so­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ad­nan Kes­kin ise “Giz­li­ce üye ya­pıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen ar­ka­daş­la­rı­mız AKP il ve il­çe teş­ki­lat­la­rı­na baş­vu­ru­yor. An­cak ken­di­le­ri­ne hiçbir ka­yıt gös­te­ril­mi­yor. Ar­ka­daş­la­rı­mız da sav­cı­lık­la­ra baş­vur­du. Tek tek he­sa­bı­nı so­ra­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.

“Ö­lü­le­ri seç­men yap­tı­la­r”

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin de şun­la­rı söy­le­di: 

“Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz seç­men sor­gu­la­ma­sı ya­pa­mı­yo­ruz. E-dev­let di­ye övü­nen­ler bu re­za­le­ti ya­şa­tan­lar yar­gı önün­de he­sap ver­me­li­ler. 18 yıl ön­ce öl­müş ki­şi seç­men ola­rak gö­zü­kü­yor. CHP'­li­ler yet­me­di ölü­le­ri de AK­P'­li yap­tı­lar.”

AK­P'­nin üye oyu­nu

To­ka­t'­ın Zi­le İl­çe­si­'n­de­ki CHP'­ye üye olan ba­zı isim­le­rin ken­di­le­rin­den ha­ber­siz AK­P'­ye üye ya­pıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Bu ki­şi­ler­den bi­ri de 1999 yılından be­ri CHP İl Ge­nel Mec­lis Üye­si Meh­met Ocak… Suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan Mehmet Ocak, CHP'­den üye­li­ği dü­şü­rül­dü­ğü için ­de “Ba­ğım­sı­z” Mec­lis üye­si du­ru­mu­na düş­tü. Ay­nı id­di­ada bu­lu­nan isim­ler ara­sın­da CHP es­ki İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Kurt, CHP es­ki İl­çe Baş­ka­nı ve Ku­rul­tay De­le­ge­si Mu­sa İle­ri, es­ki İl­çe Baş­ka­nı Rüş­tü Eken, Ku­rul­tay De­le­ge­si Meh­met Er­daş, es­ki İl Ge­nel Mec­li­si Üye­si Sa­tıl­mış Öz­bek de var. (EAK)

Kaynak: www.sozcu.com.tr/63-bin-chpliyi-akpli-yaptilar.html
Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2012, 01:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER