22
Ara 2014
Avukatın Dosya İnceleme Yetkisi Kısıtlandı

Avukatın soruşturma dosyasını inceleme yetkisine kısıtlama getiren yeni düzenleme TBMM de kabul edildi.. ; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesineve Anayasa'ya aykırılıklar içerdiği düşünülen bu düzenleme,bireyin adil yargılanma hakkını...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2014
YEŞİL BİNALAR-6

Değerlendirme uzmanıadaylarının, sürdürülebilirlik uzmanıbelgesine sahip olması gerekiyor. Adaylar, belgelendirme kuruluşlarıtarafından verilecek eğitime katılacak ve eğitim sonrasıyapılacak sınavdan başarılıolmalarıdurumunda değerlendirme...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2014
YEŞİL BİNALAR -5

Belgelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgilişikâyetler Bakanlığa yapılacak. Gözetim ve denetimin olumsuz sonuçlanması hâlinde veya 11 inci maddeye göre yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen belgelendirme kuruluşlarının...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2014
YEŞİL BİNALAR-4

Kamu kurum ve kuruluşları,üniversiteler, sürdürülebilir bina ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve6235 sayılıTürk MühendisveMimarOdalarıKanunuuyarınca...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2014
YEŞİL BİNALAR-3

Daimi Komite; sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin belgelendirmesi için zorunlu kriterleri, performans göstergelerini ve bunların ağırlık yüzdelerini, sürdürülebilir yerleşmelerin alansal büyüklüğünü kapsayan...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2014
YEŞİL BİNALAR-2

Yeni düzenleme kapsamında Bakanlık, sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konularında çalışarak iş ve işlemleri yönlendirmek üzere bir Daimi Komite teşkil edecek. Daimi Komite üyeleri iki yılda bir Bakanlıkça yenilenecek....

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2014
YEŞİL BİNALAR -1

Yeni 'Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik” 8 aralık 2014 tarih ve 29199 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2014
MARKA TESCİL BAŞVURULARININ SINIFLANDIRILMASI

Yeni 'Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ ( TPE 2014/2 ) , 8 aralık 2014 tarih ve 29199 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Yeni tebliğin amacı ve kapsamı , 1. maddede ; 12/7/1995 tarihli...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2014
TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Taksimetre muayene uygulamalarında değişiklik yapıldı.. 30 Kasım 2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecek olan yeni 'Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2014
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ-3

Merkez bünyesinde ayrı ayrı Millî Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı oluşturulur. Tahkim divanlarında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter doğal üye olup, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından mesleğinde en az on yıl tecrübeye...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2014
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ-2

Genel Kurulun görevleri ; Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilançosu ile Denetçi raporunu inceleyip Yönetim Kurulunun ibrası hakkında karar vermek, Yönetim Kurulu tarafından...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2014
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ -1

İstanbul Tahkim merkezi'nin kuruluş ve işleyişine ilişkin 6570 sayılı Yeni İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 29 Kasım 2014 tarih ve 29190 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kanunun amacı, 1. maddede; 'yabancılık unsuru taşıyanlar da...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2014
GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI- 5

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi31/12/2013 tarihinden önce olduğu halde 11/9/2014 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2014
GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-4

Kanunun 80 inci maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına; vade tarihinden, 11/9/2014 tarihine kadar gecikme zammı yerine, daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması halinde, bu faizin hesaplandığı...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2014
GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-3

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 1 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-2'de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şart bulunuyor. Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren gümrük...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2014
GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI- 2

30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2014
GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, '6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ” yayınladı. 12 kasım 2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğin...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2014
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ-3

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı: bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak ve kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2014
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ-2

Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde ; hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce,ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2014
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ -1

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6563 sayılı Kanun ; 5 kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kanunun amacı, 1. maddede; elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2014
SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI-2

Yeni tebliğ kapsamında; kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecek. Bir işletmenin sanayi siciline kaydında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan tanım ve bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2014
SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI-1

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) 25 ekim 2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2014
BORSA İSTANBUL-5

Borsada işlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsada işlem yapma yetkisi verilmesi veya işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer işlem yapma yetkisi verilenlere ve Borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere ya da Borsaya karşı yükümlülüklerini...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2014
BORSA İSTANBUL-4

Yeni düzenleme kapsamında işlem yapma yetkisi verilenler, şekli ve şartları Borsa tarafından belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek kendilerini temsil edecek temsilcileri Borsaya bildirecekler. Temsilcilerde aranacak şartlar ve nitelikler ile...

MAKALEYİ OKU