100 dönüm arazi özelleşti!

CHP Grubunun ret, AKP Grubunun oy çoğunluğu ile Beylikdüzü'ndeki 100 dönümlük arazi 49 yıllığına özel şahısların kullanımına verildi!

 100 dönüm arazi özelleşti!

İstanbul İl Özel İdaresi bünyesinde Eğitim Tesisleri olarak kayıtlı bulunan Beylikdüzü İlçesi Gürpınar mevkiinde, Belediyenin YEŞİL VADİ adını verdiği projeye paralel olan 100 dönümlük arazinin 49 yıllığına özel şahıslara bedelsiz olarak verilmesi için İl Genel Meclisinde oylama yapıldı, CHP Grubunun ret, AKP Grubunun oy çoğunluğu ile rapor kabul edildi.

Böylece olan yine vatandaşın ve devletin malına oldu. Hukuk Komisyonunda ve Meclis toplantısında İdare teklifi olarak görüşülen 73 nolu raporla ilgili CHP’li Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Reis Şimşek ve Av. Seher Okşar Kadırga, komisyon görüşmelerinde de rapora itiraz ederek şerh koydular. Rapor üzerine CHP Grubunun çekincelerini ve önerilerini dile getiren CHP’li Üye Av. Reis Şimşek Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada; “Bu rapor ile yaklaşık 100 dönümlük arazi 3. Şahıslara bedelsiz verilip, bahse konu yatırımın yapılabilmesi için yüklenici firma lehine bedelsiz olarak 49 yıllığına “üst hakkı” verilmesi istenmektedir. Ucu açık olan bu yöntemi kabul etmeyelim. Bu arazi büyük bir arazi, bırakalım idarenin bünyesinde kalsın, bu eğitim tesisi ve işletmesini kurum yapsın. Özel kişi ile paylaşıp zor bir hukuki süreç yolu seçiliyor. İl Özel İdaresinin arazisi üzerine okulumuzu İdaremiz yapsın. Milli Eğitim Kurumu ve bina inşası ile işletmesine özel sektörü sokmayalım” önerisinde bulundu, ancak yapılan oylamada AKP Grubu bu öneriye hem komisyonda görüşülürken hem de meclis toplantısında kulak tıkadı, yapılan oylamada da CHP Grubu ret, AKP grubu kabul oyu verdi.

 

İstanbul İl Genel Meclisinin 2013 yılı Ocak ayı Meclis toplantılarının 07.01.2013 Pazartesi günkü oturumunda İdare teklifi olarak görüşülen 73 nolu raporla ilgili CHP’li Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Reis Şimşek ve Av. Seher Okşar Kadırga’nın rapora koydukları “itirazı kayıt” şerhine ilişkin yazılı gerekçelerini Meclis Kürsüsünde Meclis Üyesi Av. Reis Şimşek okudu, konuşmanın tam metni şöyle;

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Hukuk komisyonu üyesi olarak 73. Nolu Rapora konulan “itirazı kayıt” şerhine ilişkin yazılı gerekçemizin sözlü olarak meclise izahı yönünde SÖZ talebimden ibarettir. Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sayın Bürokratlar, öncelikle hepinize Saygı ve Sevgilerimi sunarım. 2013 yılının başta ülkemiz olmak üzere; tüm dünya insanına sağlık, barış ve savaşsız bir dünya özlemi ile sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca sizlerinde aynı dilekle yeni yılınızı kutlarım. Değerli arkadaşlar söz almamın nedeni 73. Nolu Hukuk komisyonu raporunda Sayın Av. Seher Okşar Kadırga ve şahsım tarafından konulan “itirazı kayıt” şerhine dair gerekçemizi “şifai” olarak da sizlere arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım.

 

Değerli Arkadaşlar; Rapora konu bu yer, 91070 m2 olup, Beylikdüzü İlçemizin Kavaklıköyü Gürpınar mevkiinde Belediyenin YEŞİL VADİ adını verdiği bir projeye paralel bir yer olup, hali hazırda 134 ada 12 parsel olanı arazi üzerinde Yaşar Acar Fen Lisesi, Abidin Nesimi Fatinoğlu meslek lisesi ve Ahmet Beyaz İlkokulu bulunmaktadır. Bu arazi büyük bir yer, yani 100 dönüm. Benim bildiğim bu belirttiğim okulların bu parsel üzerinde olduğudur, yanlışım varsa yetkililer düzeltirse memnun olurum.

 

Bu arazi “KAMU- ÖZEL ORTAKLIĞI FİNANS MODELİ” ile EĞİTİM KAMPÜSÜ YAPILMASI İÇİN 5302 sayılı İl Özel İdaresi yasasının 6 ve 10 maddeleri ile kamu mali yönetimi kontrol kanunun 44 ve 45 maddeleri gereğince MALİYE HAZİNESİ adına devri için il genel meclisinden karar alınması istenmektedir. Ancak bahse konu yatırımın yapılabilmesi için yüklenici firma lehine bedelsiz olarak 49 yıllığına “üst hakkı” verilmesi istenmektedir. Siz değerli meclis üyelerimize kısaca bu işin hukuki ve fili yönünü anlatıp takdiri sizlere bırakacağız değerli meclis üyesi arkadaşlarım;

 

Beylikdüzü Belediye Meclisinin, 06.05.2008 günlü kararı gereği bahse konu 134 ada 12 parsel sayılı 91070 m2 Alana sahip 11000 ölçekli Beylikdüzü uygulama imar planlarında EĞİTİM KOMPLEKSİ alanı olarak planlanmış Belediye taşınmazının 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 62 ve 65 maddeleri gereğince bedelsiz olarak İstanbul İl Özel İdaresine devrine karar verilmiştir. 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu ile birlikte bizimde “İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 6 maddede Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin amir hüküm var. İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen 10.maddede karar alma yetki ve görevi Meclisimize verilmiştir.

 

Şimdi mevcut gündemin yasal dayanağına bakalım 23.11.2012 günlü İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün gündeme ilişkin teklif yazısında ve Valinin gündem talebinde 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun baz alınarak BAKANLAR KURULUNUN 27.08.2012 TARİHLİ “KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” uyarınca eğitim öğretim tesislerinin kiralama karşılığı yaptırılması ile tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında çıkarılan yönetmenliğin 7 maddesinin ikinci fıkrası gereğince UYGUN nitelikte taşınmaz-ARSA bulunup, bu taşınmazlar üzerine yüklenici, yani inşaatı-tesisi yapan lehine 49 yıllığına bedelsiz olarak ÜST HAKKI verilmesine ilişkin kararnameye dayanmaktadır.

 

Mevcut kararname ve 5302 sayılı yasanın 10.maddesinin F fıkrasına göre mevcut komisyon raporu tanzim edilmiştir. 5302 sayılı yasa ile ilgili mevzuat ilk geldiğimizde özel idaremiz tarafından bütün meclis üyelerine verilmiştir. Bu kitabın yazarı Sayın -BÜNYAMİN GÜNAL BEYE- teşekkürlerimi şahsım ve meclisimiz adına sunmak isterim. Olağan üstü bir emekle yazıp, özellikle madde açıklamalarında okuyucuya ve biz hukukçulara önemli katkı sağlamıştır. SAYIN Günalp’ın ÜST HAKKINDAKİ mevzuat açıklamasını yüksek izninizle aynen bu maddeyi ve dip notunu okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Özet olarak 5302 SAYILI Yasa madde 10F Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde SINIRLI AYNI HAK TESİSİNE karar vermek. Kanun (f) bendinde sözü edilen aynı hak tesisi için ÜST HAKKI usulü önem ifade eder. Bir taşınmaz mal üzerinde mutlak olan hak, mülkiyet hakkıdır. (Anayasanın 35 ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanun 683.maddeleri) BU HAKKIN SINIRLANDIRILMASI gayri ayni haklar mal üzerinde sınırlama olarak bilinen yine Türk Medeni Kanun 826–838.maddeleridir, İRTİFAK HAKLARININ TESİSİ. Yani bir mal gayrimenkul üzerinde bir şahsın mülkiyetinden doğan mutlak kullanım hakkı varken diğer bir şahsa sınırlı ve şahsi kullanım hakkı tanıması bir İRTİFAK HAKKIDIR. ÜST HAKKI da bir irtifak hakkı olup malikin, kendi gayrimenkulünün altında veya üstünde yapı yapma veya mevcut bir yapıyı muhafaza etme yetkisini bir başkasına tanımasıdır.

 

Bu hak esasen bir inşaat ve tesis yapma hakkıdır. Üçüncü bir şahıs tarafından malik gibi malın kullanılmasının hakkının kazanılmasıdır. Üst hakkı bir arsa veya binanın yapımı, ihyası kaynak oluşturması amacı ile kullanım hakının bir şahsa verilmesidir. Özel hukuk hükmüne ve sözleşmeye tabi, tapuya tescilli bir mülkiyet kullanımıdır. Satış, kiralama veya kamulaştırma değildir. Yap işlet devret modeli de değildir. Kendine ÖZEL BIR HUKUKİ HAKKIN modelin kullanılmasıdır. En önemli niteliği daimidir (uzun süreli olması) mirasçıya geçer sürekli niteliği için en az 20 yıldan başlar 100 yıla kadar devam eder. Üst hakkı süresi sona erince mevcut yapılar ana gayrimenkulün mütemim cüzü olur. Malikine kalır tapu kütüğü de kapatılır.

 

Sayın başkan, değerli meclis üyeleri ve bizi dinleyen konuklar; itirazımıza ilişkin hukuki süreci size arz etmiş bulunuyorum. Kamu- özel ortaklığı finans yöntemi arazinin 2012 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameye istinaden verilmesi doğru değildir. Özel hukuk sözleşmesi için ÜST HAKKI yönünde yetki veriyoruz. Oysa 5302 sayılı yasadaki irtifak ve üst hakkı Özel idare lehine bir hükümdür. 3.ŞAHISLARA arazinin bedelsiz verilip, sırf inşaat yaptırılsın 49 yıl yaptığını işletip, sonra idareye devredilsin diye değildir. İster arazinin bir kısmı ister tamamı nasıl anlaşılırsa anlaşılsın bu yöntem milli eğitim kurumlarının özüne de mevcut yasal düzenlemelere de aykırıdır.

 

Ben geçmiş dönem de alınan bu tür kararlara baktım. Emsal göremedim. Bu arazi büyük bir arazi, bırakalım idarenin bünyesinde kalsın, bu eğitim tesisi ve işletmesini kurum neden yapmasın. İnşaatı yapma gücümü yokta, özel kişi ile paylaşıp zor bir hukuki süreç yolunu seçiyor. Kamu- özel ortaklığı finans yöntemi sanıyorum hastanelerin yapımı ve özelleştirilmesinde kullanılmakta orada da bu hastanelerin geri nasıl devredileceği borç-iflas durumu gündemi işgal etmekte. SONUÇ OLARAK ARSAMIZ ÜZERİNE OKULUMUZU KENDİMİZ YAPALIM. Yasa çerçevesinde başkaca bir iktisadı ortaklık için bu arazi talep edilse idi; kar zarar yöntemi ile bunu anlardım. Milli Eğitim Kurumu ve bina inşası ile işletmesine özel sektörü sokmayalım, yanlış anlaşılmasın biz özel sektör okul yapmasın demiyoruz. Zaten özel okullar, üniversiteler yer bulup yapıyor. İşletiyor, karını da alıyor.

UCU açık olan bu yöntemi kabul etmeyelim. Lüzumu halinde, eğer Sayın Meclis Başkanlığınca uygun görülürse bu rapor daha da tartışılıp olgunlaştırılarak idarenin menfaati yönünde yeniden değerlendirmeye alınmasını arz ederiz. Tekrar iyi seneler diler, hepinize saygılarımı sunarım.

 

Av. Reis Şimşek ve Av. Seher Okşar Kadırga, Hukuk Komisyonu Üyeleri

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2013, 15:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER