Bakanlık El Koydu MARİNA Hazinenin Oldu

T.C. Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürülüğü, Büyükçekmece Yat Limanı kullanma izin sözleşmesini iptal etti. Bakanlıkça 30.10.2012 tarihli ve 1070 sayılı Olurlarıyla alınan kararın gerekçeleri 5 sayfada açıklandı.

 Bakanlık El Koydu MARİNA Hazinenin Oldu
 Bakanlık El Koydu B.ÇEKMECE YAT LİMANI (MARİNA) Hazinenin Oldu

 

 

Bakan adına Daire Başkanı Mustafa Burak Keskin tarafından 13 Kasım 2012 tarihinde imza altına alınan kararda şöyle denildi:

Gerek İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) alınan bilgiler doğrultusunda, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) ilgi yazısında belirtilen hususların dikkate alınması kaydıyla; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Sahil dolgu alanı içerisinde bulunan ve onaylı imar planı ve uygulama projesi kapsamında kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 105.676 m2 yüzölçümlü alan ile 149.759,30 m2 yüzölçümlü alan üzerinde yat limanı yapılmak amacıyla bedeli karşılığında Büyükçekmece Belediye Başkanlığına kullanma izni verilmesine ilişkin Makamlarının 15.09.2006 tarihli, 943 sayılı ve 26.11.2008 tarihli ve 1146 sayılı Olurlarının ve bu Olurlar doğrultusunda düzenlenen 05.12.2006 ve 03.04.2009 tarihli kullanma izni sözleşmelerinin iptal edilmesi Bakanlığımız Makamının 30.10.2012 tarihli ve 1070 sayılı Olurlarıyla uygun görülmüştür.

 

Tamamı Hazinenin oldu...

 

Büyükçekmece Belediyesi ve Hazine arasında yapılan kullanma izni sözleşmesinin 13. Maddesi şöyle diyor: Kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshi halinde, kullanma izni verilen taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumunda tazminat veya bedel ödenmeksizin Hazineye intikal eder ve bundan dolayı izin sahibi veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

 

Kararın son iki maddesinde şu raporlar yer almış:

... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2011/10472, MKG sayılı soruşturmaya esas olmak üzere, anılan yörede Bakanlığımızca kullanma izni verilen toplam 255.455,30 m2 yüzölçümlü alan Üzerinde yat limanı inşaatı için 08.03.2006 tarihinde mülga Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli yat limanı dolgu alanı imar planının “kıyı bandı” dışında kıyı çizgisi önünde “bodrum+l "kat” betonarme karkaslı çarşı, dükkan, bar, restoran, klup, SPA, merkezi, süpermarket vb. üst yapı inşaatlarının kaçak yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak inceleme yapmak amacıyla görevlendirilen Defterdarlık Uzmanları Hasan YILMAZ Abubekir KAYMAZ ile Tuncay BAYINDIR tarafından 13.04.2012 tarihli ve 5-4-4 Basit Raporda özetle;

 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yat limanı inşaatına başlanabilmesi İmar Kanununun mezkûr kapsamında gerekli olan ruhsat alma şartının ve ayrıca yat limanı imar plan notunun 10. Maddesi hükmünün de yerine getirilmesine rağmen, yapılacak olan alt ve üst yapılara ilişkin olarak mimari projelerinin imar planı notlarına aykırı hükümler içermesi nedeniyle Kıyı Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 15. Maddesinin;” inşaat ruhsatı işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütüleceği” hükmünün ihlal edilmiş olduğu, Bu, itibarla, imar planı notlarına ve mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden mimari projenin hayata geçirilmesine izin veren 10.04.2006 tarih ve 2-769 numaralı, 01.09.20008 tarih ve 2-1028 numaralı ve son olarak 13.02.2012 tarih ve 12-45 numaralı tadil amaçlı yapı ruhsatının iptal edilmesi gerektiği, Büyükçekmece Belediye Başkanlığının inşaat çalışmalarına devam etmesinin, mimari projenin tamamıyla uygulamaya geçilmesi yönünde bir iradeyi ortaya koyduğundan, söz konusu yat limanı alt ve üst yapı çalışmalarının derhal durdurularak, plan notlarına ve mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden mimari projenin hayata geçirilmesinin engellenmesi gerektiği,

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen teknik rapor ile de imar plan paftasında imar yolu olarak gösterilen alanda 10 nolu çarşı binası yapıldığı, plan notlarının 2. Maddesine aykırı olarak yükseklik şartlarına uyulmadığı, mimari projenin imar planı notlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hususlar içerdiği bu nedenle 655 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname gereğince “Limanların şartname veya projelerini incelemek ve inceletmek görevi bulunan” Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) durumun ihbar edilmesi gerektiği,

 

Ayrıca yat limanı inşaatı ve üst yapı tesislerinin kullanma izni sözleşmesi gereği 03.04.2011 tarihinde bitirilmesi gerekirken, yapılan mahalli tespitlerden ve tanzim edilen teknik rapordan, tesislerin yapımına halen devam edildiği ve yapıların kaba inşaat şeklinde yaklaşık %40’ının tamamlanmış olduğunu tespit edildiği, Kullanma izni hakkı sahibi Büyükçekmece Belediye Başkanlığınca 03.04.2009 tarihli kullanma izni sözleşmesinin 4. Maddesindeki hükmün yerine getirilmediğinin anlaşıldığı, bu nedenle, hem 05.12.20006 tarihli hem de 03.04.2009 tarihli kullanma izni sözleşmelerinin, 03.04.2009 tarihli kullanma izni sözleşmesinin,13. Maddesine istinaden iptal edilmesi gerektiği ve söz konusu Raporunda birörneğinin de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği, Belirtilerek, yapılacak işlemlerin bildirilmesi istenilmiştir.

 

Bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) alınan ilgi (ı) yazıda özetle; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.04.2012 tarihli ve 8608 sayılı yazısında, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı ile imzalanan kullanma izni sözleşmesinin 4. maddesinde yer alan”…yat limanı inşaatına bu sözleşmenin imzalandığı tarihten başlanacak ve inşaat 2 (iki) yıl içinde bitirilecektir”. Hükmüne karşın inşaatların halen devam ettiği ve 13. maddesinde yer alan “Kullanma izni, sürenin bitimi ile sona erer” hükmü doğrultusunda kullanma izninin ve sözleşmenin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edildiğinin ifade edildiği belirtilerek, bu hususun Bakanlığımızca incelenerek, izin ve tahsis işlemleri hakkında Bakanlıklarına bilgi verilmesi istenilmiştir.

Bakanlığımız ile Büyükçekmece Belediye Başkanlığı ile imzalanan 03.04.2009 tarihli kullanma izni sözleşmesinin; “İnşaata Başlama ve Bitim Tarihleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Adı geçen Belediyeye noter tasdiki ile 05.12.2006 tarihinde verilen Kullanma İzni Sözleşmesindeki kullanma iznine konu 105.676 m2 yüzölçümlü alan ile bu alanın bitişiğinde bulunan 149.759,30 m2 yüzölçümlü alan olmak üzere toplam 255.435,30 m2 yüzölçümlü alan üzerinde yat limanı inşaatına bu sözleşmenin, imzalandığı tarihten itibaren inşaat ruhsatı alınarak başlanacak ve inşaat 2 (iki) yıl içinde bitirilecektir”.

“Kullanma izni Sözleşmesinin sone ermesi ve Feshi” başlıklı 13 üncü maddesinde ise, “Kullanma izni sürenin bitimiyle sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın/alanın sözleşmede ön görülen amaç dışında kullanılması veya izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde kullanma izni sözleşmesi idarece fesh edilir. Bu durumda alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

 

Buna göre; gerek İstanbul Valiliğinden (Defterdarlık) alınan ilgi (h) yazıda gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) ilgi (ı) yazısında belirtilen hususların dikkate alınması kaydıyla; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Sahil dolgu alanı içerisinde bulunan ve onaylı imar planı ve uygulama projesi kapsamında kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 105.676 m2 yüzölçümlü alan ile 149.759,30 m2 yüzölçümlü alan üzerinde yat limanı yapılmak amacıyla bedeli karşılığında Büyükçekmece Belediye Başkanlığına kullanma izni verilmesine ilişkin Makamlarının 15.09.2006 tarihli, 943 sayılı ve 26.11.2008 tarihli ve 1146 sayılı Olurlarının ve bu Olurlar doğrultusunda düzenlenen 05.12.2006 ve 03.04.2009 tarihli kullanma izni sözleşmelerinin iptal edilmesi Bakanlığımız Makamının 30.10.2012 tarihli ve 1070 sayılı Olurlarıyla uygun görülmüştür.

 

 

HABERDAR ÖZEL HABER

 

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2012, 19:44
YORUM EKLE
YORUMLAR
NECDET KAN
NECDET KAN - 9 yıl Önce

açıkça net olarak belli ak parti̇ iktidari tüm rakip si̇yasi̇ parti̇ beledi̇yeleri̇ni̇n geli̇rleri̇ni̇ engelli̇yor bu kadar basit,bir sürü bürokratik bahane hikaye amaç belli̇ belediyede kamu, devlette kamu yani yapilanlar ayiptir..

SIRADAKİ HABER