Başkan arazileri tarıma açtı

Başkan Özcan Işıklar, “Tarım yapamıyorum diyen kalmayacak. Çiftçimize fidesini, tohumunu, arazisini veriyoruz. Çiftçi daha ürünü ekerken üçte birinin parasını peşin alacak” diye konuştu.

Başkan arazileri tarıma açtı
Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’ni 6 yıl önce hayata geçiren Başkan Özcan Işıklar, “Dev şirketler rant için rezidans teklifinde bulundu, kabul etmedik. AKP kültürünü yok edeceğiz. Merkezimiz çiftçilerimizin yüzünü yeniden güldürecek” dedi.


Tür­ki­ye ta­rım ül­ke­si ol­mak­tan her ge­çen gün hız­la uzak­la­şı­yor. Özel­lik­le bü­yük­şe­hir­ler­de­ki son ta­rım alan­la­rı da yük­sek fi­yat­la­ra el de­ğiş­ti­re­rek ama­cı dı­şın­da kul­la­nıl­mak üze­re bek­le­ti­li­yor. Kö­tü tab­lo­da umut ve­ren pro­je­ler de yok de­ğil. Hem de ye­şi­le has­ret İs­tan­bu­l’­da… Si­liv­ri Be­le­di­ye­si 250 dö­nüm­lük ta­rım ara­zi­si­ne kur­du­ğu Ta­rım­sal Üre­tim ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi­’n­de tam 6 yıl­dır üni­ver­si­te ho­ca­la­rıy­la böl­ge­de­ki ta­rı­mı can­lan­dı­ra­cak araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Ta­rım ürün­le­ri ye­tiş­ti­re­rek çift­çi­si­ni ta­rım yap­ma­sı için teş­vik edi­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­can Işık­la­r’­ın gö­re­ve gel­di­ği 2009’da baş­lat­tı­ğı pro­je bü­yü­ye­rek de­vam edi­yor. Işık­la­r’­la Gü­müş­ya­ka­’da­ki Ta­rım­sal Üre­tim ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi­’n­de bu­luş­tuk ve pro­je­yi ko­nuş­tuk…

‘YOK­SUL­LUK­TAN BES­LEN­Mİ­YO­RU­Z’

- A­raş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin mem­nu­ni­yet an­ke­tlerinde hep ilk sı­ra­da­sı­nız. Be­le­di­ye­yi fark­lı kı­lan ne­dir?

Ge­nel­lik­le be­le­di­ye­ci­li­ği in­şa­at fa­ali­yet­le­ri, mü­hen­dis­lik hiz­met­le­ri gi­bi al­gı­la­rız. AK­P’­li be­le­di­ye­ler son yıl­lar­da sa­da­ka kül­tü­rüy­le bir mo­del ya­rat­tı­lar. Hiz­met yap­ma­sa da va­tan­da­şın gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­rak ken­di­ne ba­ğım­lı ha­le ge­tir­diler. Bir an­lam­da yok­sul­lu­ğu yok et­mek ye­ri­ne yö­net­me­ye kalk­tı­lar. Ara­mız­da­ki fark bu. Biz yok­sul­luk­tan bes­len­mi­yo­ruz yok et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Bel­li bir ke­si­me zen­gin­leş­me ara­cı ola­rak kent rant­la­rı­nı ve­rir­se­niz, ken­tin ada­le­ti­ni, eşit­li­ği­ni sağ­la­ma­mış olur­su­nuz.

- Na­sıl sağ­lı­yor­su­nuz bu eşit­li­ği?

Bir il­çe­nin fi­zi­ki şart­la­rı­na ba­kar­sı­nız. İl­çe­miz­de bir si­yah top­ra­ğı­mız bir de ma­vi de­ni­zi­miz var. 430 ki­lo­met­re­ka­re ta­rım ala­nı­mız var.

- Bu alan­lar ima­ra açı­la­bi­lir mi?

Bu müm­kün. Bin­lik plan­la­rı il­çe­ler ya­pı­yor. 5 bin­lik­le­ri bü­yük­şe­hir ya­pı­yor ama gi­dip de­se­niz ki “Bu ara­zi­yi sa­na­yi si­te­si ya­pa­lım.” Ya­pa­bi­lir­si­niz. Ba­na çok sa­na­yi ku­ru­lu­şu gel­di. İs­tan­bu­l’­un gö­be­ğin­de­ki bü­yük şir­ket­ler­den ge­lip ’Ta­rım ara­zi­le­ri­ne ye­ni plan­lar ya­pıl­sın. Re­zi­dans­lar di­ke­li­m” de­di­ler. Hep­si­ni red­det­tik. 4 ta­ne AVM pro­je­si­ni biz­zat red­det­tik. Pla­nı­nı yap­tır­ma­dık. Yet­ki­miz ol­du­ğu sü­re­ce de izin ver­me­ye­ce­ğiz. AV­M’­ler bi­zim es­naf kül­tü­rü­nü, yer­li ser­ma­ye­yi yok edi­yor.

- Ta­rım­sal Üre­tim ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi­’nin hi­ka­ye­si ne­dir?

Çok ön­ce­den plan­lan­mış bir pro­je. Fi­zi­ki şart­la­rı­mı­za gö­re bir be­le­di­ye­ci­lik ge­liş­tir­dik. He­de­fi­miz, top­rak­la­rı­mı­zın yağ­ma­lan­ma­ma­sı, İs­tan­bu­l’­da­ki kö­tü ör­nek­ler­den et­ki­len­me­mek­ti. Ta­rı­mın bir ni­met ol­du­ğu­nu, ge­le­ce­ğin umu­du ol­du­ğu­nu gö­rür­se­niz onu ko­rur­su­nuz. Tür­ki­ye­’de dı­şa ba­ğım­lı 1 mil­yar do­la­rı bu­lan fi­de alı­mı ya­pı­lı­yor. Biz ta­rım­da tek­no­lo­ji­yi, ino­vas­yo­nu ka­çır­mı­şız. Ye­ni­den ge­liş­tir­me­li­yiz.

- Bu mer­kez­de ne ya­pı­lı­yor?

Ta­rım­da ino­vas­yo­nu ge­liş­ti­rip, kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün­ler üret­mek ge­rek. Bu­nun için ön­ce bil­gi, ekip­man, eği­tim la­zım. 250 dö­nüm­lük be­le­di­ye­ye ait olan ara­zi­mi­zi ha­zır­la­dık. Na­mık Ke­mal Üni­ver­si­te- ­si­’ne git­tik. ‘Böl­ge­miz­de ta­rım­da ino­vas­yon ve kal­kın­ma sağ­la­ya­cak, ge­lir ge­tir­di­ği­ni gös­te­re­bi­le­cek ürün­ler oluş­tur­ma­mız la­zı­m’ de­dik. 6 yıl­dır, na­ne, re­ze­ne, ana­son, ke­kik, la­van­ta gi­bi bir­çok tür bu ara­zi­ler­de ye­tiş­ti­ri­li­yor. 1 dö­nüm yer­de, va­tan­da­şın buğ­day­dan al­dı­ğı ge­li­rin 7 ila 18 kat faz­la­sı­nı ala­bi­li­yor­su­nuz. Bu­ra­sı üni­ver­si­tey­le be­ra­ber tez­le­ri­n, li­sans­la­rın ya­pıl­dı­ğı yer ha­li­ne gel­di. Tür­le­ri bul­duk ve bu tür­ler arı­la­rın döl­le­me­siy­le olu­şu­yor. Arı­cı­lık da ge­liş­tir­me­ye baş­la­dık.

- Bu mer­ke­zi ge­zip tar­la­sı­na öner­di­ği­niz ürün­le­ri eken var mı?

Ye­ni ye­ni baş­la­dı. Çift­çi­ni­ze gü­ven sağ­la­ma­nız la­zım. Biz sa­de­ce ör­nek ola­lım bit­sin de­mi­yo­ruz. Çift­çi­miz ara­zi­si­ne bu ürün­ler­den ek­mek is­ti­yor­sa fi­de­si­ni biz ve­ri­yo­ruz. Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri­’y­le de an­laş­ma­mız var. 9 ay sı­fır fa­iz­le kre­di ve­ri­le­cek. To­hu­mu­nu, fi­de­si­ni, ekip­ma­nı­nı fi­nan­se ede­cek. Eği­ti­mi­ni de bu mer­kez­de Na­mık Ke­mal Üni­ver­si­te­si ve­re­cek. Biz de fi­de­mi to­hu­mu­mu al­dım ama ye­rim yok di­ye­ne be­le­di­ye ola­rak ara­zi de ki­ra­la­ya­ca­ğız. ’Ben ta­rım ya­pa­mı­yo­ru­m” di­yen kal­ma­ya­cak.
İBB, üç kuruş vermemek için dere ıslahını bitiremedi

- Mer­kez­de da­ha çok aro­ma­tik bit­ki­ler üre­ti­li­yor. Çift­çi bu ürün­le­ri kim­le­re sa­ta­cak?

Pa­zar­la­ma için aro­ma­tik bit­ki­ler­de dün­ya de­vi olan bir fir­ma­nın Tür­ki­ye aya­ğıy­la alım ga­ran­ti­si ko­nu­sun­da an­laş­tık. Çift­çi­miz da­ha ürü­nü eker­ken üç­te bi­ri­nin pa­ra­sı­nı pe­şin ala­cak. Dev bir koz­ma­tik fir­ma­sı bi­zim en bü­yük alı­cı­la­rı­mız­dan bi­ri. Şu an bu­ra­da­ki ara­zi­de üret­tik­le­ri­miz araş­tır­ma üze­ri­ne. En önem­li he­de­fi­miz Ta­rım ve Ya­şam Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si ku­rul­ma­sı.

- 2009 sel felaketini ağır atlatan bir ilçesiniz. Islah çalışmaları bitti mi?

Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Kadir Bey’e (Topbaş) defalarca söyledim. 2009’da taşan Boluca Deresi yatağını ıslah etmeye yukarıdan başladılar. Her yağmur yağdığında diken üstündeyiz. Aşağı kısmı da bir an önce ıslah edilmeliler. Gecikmesinin sebebi derenin deniz kısmındaki iki üç binayla kamulaştırmayla ilgili anlaşmazlık. Üç beş kuruşun hesabı yüzünden binlerce haneyi tehlikeye atıyorlar.
Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2015, 09:40

Zeynep Vural

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER