Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Teslim ve Hizmetleri

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Teslim ve Hizmetleri

 Basit usulde vergilendirilenmükelleflerin teslim ve hizmetlerine ilişkin yeni uygulama , 8 ağustos 2011tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV sirkülerinde yayınlanmış bulunuyor.Sirkülerde, 4842 sayılı Kanunla KDV Kanununun 17/4-a maddesi değiştirilerek,1/7/2003 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununa göre basit usuldevergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin  KDV'den istisna tutulduğubelirtiliyor.

         AnılanKanunun 8/2 nci maddesinde devergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV'yi fatura veya benzerivesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu türvesikalardaKDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları hüküm altınaalınmışbulunuyor.

               Buna göre, Gelir VergisiKanununa göre basit usulde vergilendirilen mükellefler mal teslimleri vehizmetifalarında KDV hesaplamayacaklar, yapacakları işlemler için KDV beyannamesivermeyecek ve KDV mükellefiyeti tesis ettirmeyecekler.

              Ancak düzenledikleribelgelerde KDV gösteren veya "KDV dahildir" mealinde bir şerhe(belgenin KDV satırını çizerek "KDV dahildir" yazılması veya KDVsatırı yerine belgenin herhangi bir yerine "KDV dahildir" yazılmasıdurumu değiştirmeyecektir) yer veren basit usulde vergilendirilen mükelleflerbu vergiyi Kanunun 8/2 nci maddesi gereğince beyan ederek ödeyecekler. Buşekilde düzenlenen belgelerde gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplananKDV'yi mal ve hizmet alan mükellefler indirim konusuyapabilecekler.

            88 seri no.lu KDV Genel TebliğininA/5 bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 1/7/2003 tarihindenönce satın aldıkları malları bu tarihten sonra iade etmeleri halinde; iadeedilen mal için bir fatura düzenleyecekleri, bu faturaya tutar olarak iadeedilecek malın alış faturasındaki bedel ve KDV olarak gösterilen tutarlarıntoplamının yazılacağı ve faturaya bu hususu belirten bir şerh konulacağı,ayrıca alış faturasının tarih ve numarasına atıfta bulunulacağı, basit usuletabi mükellefin bu fatura nedeniyle vergi dairesine KDV ödemeyeceği,faturadakitutarın tamamını hasılat olarak hesaplarına alacağı, satıcının ise bu bedelüzerinden iç yüzde yoluyla hesaplayacağı vergiyi indirim konusu yapacağıbelirtilmiş olup, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 1/7/2003tarihinden sonra satın aldıkları malları iade etmeleri halinde de buaçıklamalara göre işlem yapılması mümkün bulunuyor .

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi