Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Basit Usulde VergilendirmedeYeni Uygulama-1

Basit Usulde VergilendirmedeYeni Uygulama-1

    Basit usulde vergilendirmeyeilişkin yeni düzenlemeler, 27 temmuz 2012 tarih ve 28366 sayılı resmi gazetedeyayınlanan 238 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuş bulunuyor.Yeni tebliğde yasal düzenlemelere ilişkin olarak yapılan açıklamalarda belirtildiğiüzere, 6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncımaddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeyefıkralar eklenmiş ve 13 üncü maddesiyle de aynı Kanuna Geçici 81 inci maddeeklenmiş bulunuyor. Buna göre ; “Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangibirini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibarengerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, buusulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerindebelirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlarise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekler. Gerçekusulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartlarıtaşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılıhadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesinitakip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilecekler. İşin eş veçocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler dedikkate alınacak. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgedüzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usuldevergilendirilmeyecekler. Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk edenmükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usuldevergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihinitakip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemeyecekler.Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanacak. Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkiliolacak.      
       Bu şartların tespitine 1/1/2012tarihinden itibaren başlanacak.

       Basit usule tabi olmanınşartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılıbaşından itibaren, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibarengerçek usulde vergilendiriliyor.

                 6322 sayılı Kanunun 7 ncimaddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yapılandüzenlemeyle, basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmakistemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veyaizleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecekler

      Tebliğde verilen 4 no.luörnekte varsayıldığı üzere; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeservis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Bay(G), vergi dairesine verdiği dilekçe ile 15/10/2012 tarihinden itibaren gerçekusulde vergilendirme talebinde bulunuyor. Bay (G), dilekçesinde belirttiğitarihten (15/10/2012) itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olup, gerçek vebasit usulde tespit edilen ticari kazançlarını 2013 yılının Mart ayındabirlikte beyan edecek.

      Diğer taraftan, Gelir VergisiKanununun 51 inci maddesi uyarınca faaliyetlerine başladıkları tarihtenitibaren gerçek usulde vergilendirilecek olan mükelleflerin basit usuldevergilendirmeye dönmeleri mümkün bulunmuyor.

              6322 sayılı Kanunla yapılandüzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartlarısağlayanlara basit usule geçme imkânı getiriliyor. Buna göre, gerçek usuldevergilendirilen mükelleflerin; Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılışartları topluca taşıması, arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin GelirVergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması ve  yazılı talepte bulunması halinde, buşartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usulegeçmeleri mümkün . İşin eş ve/veya çocuklara devri halinde iş hacmininhesabında devirden önceki süreler de dikkate alınacak. Ancak, sahte veyamuhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükelleflerhiç bir suretle basit usule dönemeyecekler.

     Gerçek usulde vergilendirilenmükelleflerin basit usule geçmeleri için alış, satış ve/veya hâsılattutarlarının her birinin arka arkaya iki yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununun 48inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekiyor.

     Diğer taraftan, 6322 sayılıKanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci maddehükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine veiki yıllık sürenin hesabına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacak.

      Tebliğde verilen 5 no.luörnekte açıklandığı şekliyle; İstanbul ilinde kuaförlük faaliyeti nedeniyleöteden beri gerçek usulde vergilendirilen Bayan (N)’nin 2012 ve 2013 yıllarındaelde ettiği iş hâsılatı, ilgili yıllar için Gelir Vergisi Kanununun 48 incimaddesinde yer alan hâsılat haddinin altında gerçekleşiyor. Diğer şartları dataşınması kaydıyla mükellefin 1/1/2014 tarihinden itibaren basit usuldevergilendirmeden yararlanması mümkün.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi