Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARINA DESTEK-2

BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARINA DESTEK-2

   Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra,mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme Birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde tamamlanacak.
    Gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ; Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve(f) bentlerinde belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler ve bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen her bir mal grubu için Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için programdan yararlanmak üzere başvuru yapabilecek.
    Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzelkişilik olarak başvurabilecek.
   Başvuru sahibi gerçek ve tüzelkişiler Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilecek.
   Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacaklar      
    Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’sioranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlula
    Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamayacak.
    İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların ( Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hariç ) başvuruları program kapsamında değerlendirilmeyecek.
    Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecek.

    Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 50.000 TL, tarımsal amaçlı şirketler için 100.000 TL, sulama kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 200.000 TL’yi geçemeyecek.
     Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.
     Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi