Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

BORSA İSTANBUL -1

BORSA İSTANBUL -1

Borsa İstanbul’un çalışmasına yeni düzenlemeler getiren yönetmelik 19 ekim 2014 tarih ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni “Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği” , sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen hükümler içeriyor.
 
       
Yeni Yönetmelik;  kota alınma, kottan çıkarılma ile borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurulması, emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi, borsada işlem yapma yetkisi verilmesi, disiplin düzenlemelerinin yürütülmesi, borsa gelirleri ile bunların tahsili, uyuşmazlıkların çözülmesi, borsa, Borsanın pay sahipleri ve/veya piyasa işleticisi arasındaki muhtemel çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi, borsanın işletim, denetim ve gözetim sistemleri ve piyasa oluşturma, işletme ve yönetilmesi konularına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. .
         
Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunuyor.
         
Yönetmelikte geçen; “Borsa” kelimesi ; Borsa İstanbul Anonim Şirketini, “Elektronik imza” 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan elektronik imzayı, “Faaliyet aidatı” Faaliyet gösterilecek her bir piyasa, pazar, platform veya sistem için bir defaya mahsus olmak üzere yatırılan aidatı, “Fon kurucusu” Borsa yatırım fonu kurucusu portföy yönetim şirketlerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan borsa yatırım fonlarının kurucularını, konut finansmanı fonu ve varlık finansmanı fonunun kurucularını, “Genel Müdür” Borsa Genel Müdürünü, “ Giriş aidatı” İşlem yapma yetkisi verilmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere yatırılan aidatı, “Güvence bedeli” İşlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsa işlemleri dışındaki işlemler nedeniyle Borsaya verdikleri zararlar ile süresi içinde yerine getirmedikleri Borsa işlemleri dışındaki işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerini karşılamak üzere alınan bedeli, “Halka arz eden” Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişileri, “ İhraççı” Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Borsa yatırım fonlarını, konut finansmanı fonlarını, varlık finansmanı fonlarını ve ipotek finansmanı kuruluşlarını, “ İşlem görme” deyimi ise  Yatırım araçlarının Borsada alım satıma konu olmasını ve “İşlem günü: Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin işlem yapılmak üzere açık olduğu günleri ifade ediyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi