Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÇALIŞMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK

ÇALIŞMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK

                                                                           TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK

Tarım Sigortalarıuygulamasında değişiklik yapan “Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30 kasım 2012 tarih ve 28483 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe  girdi. Yeni yönetmelik uyarınca ; “Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik” in 15 inci maddesine “ (4) Kurul, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin etkin biçimde çalışmasını teminen, Şirketin organizasyon ve insan kaynaklarıyapısında gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını talep edebilir.”Fıkrası ; aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine ise “(4) Şirketin, harcamalarında ve istihdam politikalarında, tasarrufa riayet edilmesi esastır. Şirket, her altı ayda bir Kurula ayrıntılı harcama raporu sunar. Hangi harcamaların Şirket ve Havuz tarafından yapılacağı hususu, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket ve Havuz arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.”Fıkrası eklenmiş bulunuyor.

Yeni düzenleme ile; aynıYönetmeliğin 21 inYönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ci maddesi başlığı “(1) Havuz, üstlenilen risklerin transferi amacıyla ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edebilir.”Şeklinde değiştiriliyor.

Eski Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları değiştiriliyor ve beşinci fıkrasıyürürlükten kaldırılıyor. Yapılan değişiklik “(3) Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını Havuza devreder.
(4) Kanun kapsamındaki tarım sigortası teminatları münhasıran Havuz tarafından verilir. Bu teminatlar risk yönetimi açısından şartların gerekli kılması ve Kurul tarafından uygun görülmesi halinde sigorta şirketleri ile müştereken de verilebilir.”İfadelerini içeriyor.

25 inci maddeye eklenen 7. fıkrada ; “(7) Su ürünleri sigortalarının risk incelemeleri, su ürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendisi ve veteriner hekimler; hasar tespitleri ise veteriner hekimle birlikte su ürünleri mühendisi, su ürünleri bölümü mezunu ziraat mühendisleri, balıkçılık teknoloji mühendislerinden birisi tarafından yapılır.”Hükmü yer alıyor.
Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi