Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ-1

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ-1

2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen yeni “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” 10 eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Yeni yönetmelik ¸Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsıyor. 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik ; 1 kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

              Yönetmelikte geçen; “Alıcı Ortam” Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri, “ Bakanlık” Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, “Çevre danışmanlık firması” Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi, “Çevre görevlisi”  Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi, “Çevre İzni” Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni, “ Çevre İzin Belgesi” Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgeyi, “ Çevre İzin ve Lisans Belgesi” Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan belgeyi, “Çevre Lisansı” Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği, “Çevre Yönetim Birimi” Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilen birimi, “ Emisyon” İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin,ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını, “Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)” İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi, “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı:”İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına ilişkin belgeyi, “İşletme” Tesis ve faaliyetlerin bütününü, “İşletmeci” Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi, “Tesis” Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü ve “Yetkili merci” Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını ifade ediyor.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi