Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ-1

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ-1

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3 ekim 2013 tarih ve 28784 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. . 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun  10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan yeni Yönetmelik;  Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,   Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,  Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin izlenmesi ve denetlenmesini ve  Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını kapsıyor.
         
Yönetmelikte geçen; “ Bakanlık” Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, “ Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar:” Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve sunmak, ÇED Olumlu Kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrolü raporlama çalışmalarını yapabilmek için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları, “ Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)” Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,  “Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası” EK-3’te yer alan Genel Formatı esas alınarak hazırlanan dosyayı, “ Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı” Gerçekleştirilmesi planlanan, EK-1’de yer alan projelerin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları ile tanıtan ÇED başvuru dosyası hazırlanması sırasında esas alınacak EK-3’teki genel formatı, “ Çevresel etki değerlendirmesi raporu” EK-1’de yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,

“ Çevresel etki değerlendirmesi raporu özel formatı”  Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere; Komisyon tarafından projenin önemli çevresel boyutları ile Halkın Katılımı toplantısındaki görüş ve öneriler göz önüne alınmak suretiyle EK-3’teki Çevresel Etki Değerlendirmesi genel formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formatı, “ Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı”  Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararını, “ Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı” Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını,” Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı” Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını, “ Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı”

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını, “ Çevresel etki değerlendirmesi süreci” Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreci, “ Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi” ÇED sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemi, “ Duyarlı yöreler” Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen ve EK-5’te yer alan alanları, “ Etki” Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikleri, “ Etki alanı” Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletilmesi ve işletme sonrasında etkilediği alanı, “ Halk” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ulusal mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon veya grupları, “ Halkın katılımı toplantısı” Kapsam ve özel format belirlenmesinden önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantıyı, “ İlgili halk” Gerçekleştirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan halkı, “ İzleme ve kontrol ”Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, başlangıç ve inşaat dönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmaların bütününü,  “ Kapsam ve özel format belirleme” ÇED sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı Toplantısından sonra format verme aşamasına kadar yapılacak iş ve işlemleri, “ Komisyon” Proje için verilecek özel formatın kapsamını belirlemek ve hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Komisyonu, “ Proje” Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımı, “ Proje tanıtım dosyası” Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı, “ Proje sahibi” Projeyi gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiyi ve “Seçme eleme kriterleri” Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak EK-4’teki formatı ifade ediyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi