Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÇOCUK OYUNCAKLARINDA GÜVENLİK ve DENETİM-2

ÇOCUK OYUNCAKLARINDA GÜVENLİK ve DENETİM-2

9 uncu maddenin öngördüğü şekilde CE işareti taşıyan oyuncakların, uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul ediliyor.
               
Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan oyuncaklarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olarak üretilmiş oyuncağın, ek-2’de öngörülen temel gereklere uygun olduğu kabul ediliyor.
               
İmalatçının, uyumlaştırılmış ulusal standartları uygulamadığı veya belirli bir bölümünü uyguladığı veya böyle bir uyumlaştırılmış ulusal standardın bulunmadığı durumda oyuncağın, AT Tip İncelemesi Belgesi aldıktan sonra onaylanmış tipe uygunluğunu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşıladığı kabul ediliyor.
           
 Oyuncaklar, CE işareti iliştirilmesini öngören başka mevzuatın kapsamına giriyor ise bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatın hükümlerine de uygun olması gerekiyor.
               
 Bununla birlikte, ilgili diğer mevzuat hükümlerinden bir veya daha fazlası bir geçiş dönemi boyunca imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı veriyor ise CE işareti oyuncağın, sadece imalatçı tarafından seçilip uygulanan mevzuat hükümlerine uygun olduğunu gösteriyor. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri ve o mevzuatın gerektirdiği hususlar, oyuncak beraberindeki belgelerde, uyarılarda, etiketlerde, kullanım kılavuzunda veya bunların bulunmaması halinde ise ambalaj üzerinde belirtilecek..
             
 İmalatçı, tip inceleme başvurusunu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar. Başvuru ; oyuncağın tanımı, imalatçının adı, adresi ve oyuncağın üretildiği yer ve üretilecek oyuncağın numunesi ile birlikte ayrıntılı üretim ve tasarım bilgisini içerecek.
           
 Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesi için bu bilgiler haricinde gerekli diğer bilgileri imalatçıdan isteyebilecek.
           
Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesinde ; başvuru sahibinin sunduğu dokümanları inceleyecek ve bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığını tespit edecek;  5 inci madde uyarınca oyuncağın, güvenlik ve/veya sağlığı tehdit etmediğini kontrol edecek ve oyuncak numunesinin, ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek üzere, uyumlaştırılmış ulusal standartları mümkün olduğunca kullanarak gerekli inceleme ve testleri yapacak.
             
Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesini gerektiği gibi yapabilmek amacıyla oyuncağın birden fazla numunesini isteyebilecek..
           
 Oyuncağın numunesi, ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşılıyor ise onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT Tip inceleme belgesi verecek. Muayene sonuçlarını gösteren bu belge aynı zamanda, varsa bu belgeye ilişkin koşulları da gösterecek. Ayrıca onaylanmış oyuncağın tanım ve çizimleri de bu belgeye eşlik edecek.
           
 Onaylanmış kuruluş, tip inceleme belgesinin bir suretini, Komisyona veya diğer onaylanmış kuruluşlara veyahut Bakanlığa talepleri halinde iletecek. Ayrıca gerekçe göstermek suretiyle talepte bulunmaları durumunda, tasarım ve imalat programı çerçevesinde gerçekleştirilen test ve incelemelere ilişkin raporları da adı geçen kurum ve kuruluşlara sunacak. AT Tip inceleme belgesi düzenlemeyi herhangi bir sebeple reddeden onaylanmış kuruluş, reddetme nedenlerini belirterek durumu, Komisyona ve Bakanlığa bildirecek.
             
Onaylanmış kuruluş ve imalatçı ayrıca, uygunluk değerlendirmelerinin her safhasında 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine uymak durumunda bulunuyor.
             
CE işareti, ek-5’te belirtildiği şekilde "CE" harflerinden oluşur. CE işareti ve imalatçının veya ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı ve/veya markası ve adresi, oyuncağa veya ambalajına görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilecek. Küçük oyuncak veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise bu bilgiler aynı şekilde ambalaja, etikete veya broşüre iliştirilecek.
         
   Bu bilgilerin oyuncağa iliştirilemediği durumlarda tüketiciler, bu bilgileri saklamaları konusunda uyarılacak.
           
  Oyuncaklar üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştirilmesi yasak. Diğer işaretler ancak, oyuncağa, ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellememesi şartıyla iliştirilebilecek.
           
Bu hususlar, imalatçının veya ithalatçının tespit edilmesini engellememek şartıyla kısaltılabilecek.
             
Bakanlık, piyasaya arz edilecek bütün oyuncakların ambalajlarında, etiketlerinde ve broşür/kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerin tamamını ve özellikle bazı oyuncaklar için ek-4’te yer alan tedbirlerin ve uyarıların veya bunların bir kısmının Türkçe olarak hazırlanmasını talep edecek
           
CE işaretinin oyuncakta kullanılmasında ayrıca “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine uyulacak..

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi