Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ-10

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ-10

                                                            TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ-10

Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket edecekler.
Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları, hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamayacak.

Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verecekler. Yatırımcılar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundalar.

İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceleyecek, ihalenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilecek ve ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı yatırımcıya iade edilecek.
Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenleyecek.
İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulunmaması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yenileyecek.
Yatırımcılar, sipariş mektuplarıile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve suretini, il proje yürütme birimlerine teslim edecekler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilecek.

Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceleyecek.
Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim edecekler.
İl müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; onbeş gün içerisinde mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onayladıktan sonra bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılacak. Her ay sonunda o aya ait hakedişbilgilerini içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilecek.
Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmayacak. Son ödeme tutarı da hibeye esas proje tutarının % 20’sinden az olamayacak.

Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına il müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe yatırımcının hesabına aktarılacak.
Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından belgelendirmek suretiyle yerine getirilmişolması gerekli bulunuyor..
Asıllarına uygunluğu onaylanmışödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü tarafından muhafaza edilecek. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri incelenmek üzere isteyecek.
Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve teminat ödemeleri Türk Lirasıolarak yapılacak..
29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri A; Sıra no. 2 ) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşamasında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi