Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ - 1

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ - 1

               Basılı ürün senedi hükmünde olmak üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmelerince Yönetmelik hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan elektronik ürün senetlerinin kayden izlenmesi, devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılan yeni “Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği” 12 kasım 2011 tarih ve 28110 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
              10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak Yeni Yönetmelik, depolanan ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden, teminat olarak verilebilen kıymetli evrak hükmündeki elektronik ürün senetlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
                 Yönetmelikte geçen; “Aracılar” deyimi  Bakanlıkça uygun görülen hususlar ile elektronik ürün senedinin borsada alım satımının yapılmasına aracılık eden ve bu faaliyetlerde bulunmak üzere Bakanlıktan aracılık yetki belgesi almış kişileri, “ Borsa” Basılı veya elektronik ürün senetlerinin kote ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını, “Elektronik Kayıt Kuralları” Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ilişkin EKK'nın önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları, “Elektronik kayıt kuruluşu-EKK” Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik ürün senetlerinin Sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi, “ Elektronik ürün senedi”  Lisanslı depo işletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı, “ İlgili birim” Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünü, “ İlgili taraflar”  Mudi, borsa, Tazmin Fonu, lisanslı depo işletmesi, yetkili sınıflandırıcı, aracılar ve elektronik ürün senedi karşılığında kredi veren bankalar ile Bakanlıkça belirlenen kişi veya kuruluşları, “ Kanun” 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu, “ KPDS”  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, “ Lisanslı depo işletmesi veya lisanslı depo işleticisi”  Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve Kanun kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi, “ Mudi” Depolama hizmetleri için ürününü lisanslı depo işletmesine teslim eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen basılı veya elektronik ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, “ Sistem” Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere elektronik kayıt kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını, “ Tazmin Fonu” Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonunu, “ Ürün senedi” Lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri karşılığında nama veya emre düzenlenen, ürünlerin mülkiyetini temsil ve rehnini temin eden, teminat olarak verilebilen, ciro edilebilen veya edilemeyen ve Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda Türk Ticaret Kanununda düzenlenen makbuz senedi hükümlerine tabi olan matbu kıymetli evrakı ve “Yetkili sınıflandırıcı”  Kanun kapsamında lisans almış olan ve tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişileri ifade ediyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi