Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ-2

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ-2

                 Elektronik ürün senetleri, sistem üzerinden, depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo işletmesince oluşturulacak. Depolamak amacıyla yapılan bu işlem, satış değil vedia sayılacak.
                Elektronik ürün senetleri, basılı ürün senedi hükmünde olup, bu ürün senediyle aynı hak ve yükümlülükleri doğuracak.. Elektronik ürün senedi veya dokuzuncu fıkrada belirtilen (Talep üzerine, düzenlenen elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren matbu ) belge, aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünün aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede mudiye geri verilmesini garanti edecek..
                Lisanslı depo işletmeleri, elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemleri yürütmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından ilgili personeli için nitelikli elektronik sertifika alacak.
                Aynı ürünü temsilen hem basılı hem de elektronik ürün senedi düzenlenemeyecek.. Buna göre düzenlenmiş ve iptal edilmemiş elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürününün tümü veya bir bölümü için başka bir elektronik ürün senedi düzenlenemeyecek.
            Elektronik ürün senedi kayıt ve işlemlerinde gizlilik esas bulunuyor.. Elektronik kayıt kuruluşu ve ilgili taraflar, Elektronik Kayıt Kuralları çerçevesinde elektronik ürün senedine ilişkin kayıt ve bilgilere erişebilecek, işlem yapabilecek ve kamuya açabilecek. Ancak Bakanlık veya diğer yetkili mercilerin talebi halinde, gizlide olsa bu kayıt ve bilgilerin yetkililere verilmesi zorunlu bulunuyor.
             Lisanslı depo işletmesi, aksi mevzuatta belirtilmedikçe, düzenlenen elektronik ürün senedini değiştiremeyecek, devir veya iptal edemeyecek. Devir yetkisi, elektronik ürün senedi mudisine ya da yetki verdiği aracılara ait olacak.. Ancak, borsada yapılan işlemlerle ilgili emirler aracılar tarafından yerine getirilecek.. Bakanlık, elektronik ürün senetlerinin alım satımının yalnızca borsada yapılmasını zorunlu kılabilecek. Bu takdirde, devir yetkisi mudinin yetki verdiği aracılara ait olacak.
             Elektronik ürün senedi, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi değerlendirilmeyecek..
                Ürünlerin haczi, yetkili mercilerin talebi üzerine bu ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin haczi suretiyle olacak.. Bu işlemin, nasıl yapılacağı Elektronik Kayıt Kurallarında belirtilecek.
              Talep üzerine, düzenlenen elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürüne ilişkin bilgileri içeren matbu bir belge, sistem üzerinden lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye verilecek. Bu belge, delil niteliğini haiz olup, ürün senedi özelliğini taşımayacak ve bu senet gibi işlem görmeyecek.
                Lisanslı depo işletmesi, Bakanlıkça onaylı ücret tarifesi çerçevesinde verdiği hizmetlerden doğan alacakları karşılığında depoda bulunan ürünler üzerinde hapis hakkına sahip olacak.. Bu hakkın ne şekilde kullanılacağı Elektronik Kayıt Kurallarında belirtilecek..
                Ürünün son depolama tarihine kadar geri alınması gerektiği, aksi takdirde bu ürünü temsil eden elektronik ürün senetlerinin lisanslı depo işletmesince satılabileceği hususu, mudiye veya yetkili temsilcisine lisanslı depo işletmesi tarafından yazılı olarak azami depolama süresinden kırk beş gün önce bildirilecek. Mudinin önceden onayının alınması durumunda, bu bildirim işlemi, sistem üzerinden mudinin kayıtlı elektronik adresine yapılacak..
             Azami depolama süresinin sonunda geri alınmayan ürünleri temsil eden elektronik ürün senetleri, lisanslı depo işletmesince satılabilecek. Bu durumda, ücret ve masraflar satış bedelinden düşülerek geri kalan tutar yedi iş günü içinde ilgiliye ödenecek. Satış işleminin ne şekilde yapılacağı Elektronik Kayıt Kurallarında belirtilecek.
            Depodan teslim edilen ürünü temsil eden elektronik ürün senedi, sistem üzerinden lisanslı depo işletmesince iptal edilecek..
              Elektronik ürün senetleri ile bu senetlerle ilgili her türlü işlemlere yönelik kayıtlar elektronik kayıt kuruluşu tarafından on yıl müddetle saklanacak.
                Lisanslı depoya teslim edilmeyen ürün için veya teslim edilen ürün miktarının üzerinde veya altında elektronik ürün senedi düzenleyen, elektronik ürün senedini iptal etmeden bu senedin temsil ettiği ürünün depodan çıkışına izin veren veya mudinin izni olmaksızın söz konusu ürünü depodan çıkarma, satma, rehnetme gibi tasarruflarda bulunanlar hakkında Kanunda öngörülen idari, hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi