Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ

ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASI   
 

“Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde (Karar Sayısı : 2011/1239, yayımı 6 ocak 2011 tarih ve 27807 sayılı resmi gazete) kararlaştırılmış bulunuyor. Kararda belirtildiği üzere, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya 4/1/2010 tarihli ve 2010/5 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin İkinci fıkrası kapsamında Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2011 yılma devreden krediler ile 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanacak.
İş ve ikametgâhının bulunduğu il veya ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunmaması, iş ve ikametgahının bulunduğu il veya ilçede kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kapalı ya da kefaletinin kabul edilemez durumda olması nedeniyle kredi kullanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı olan ya da olmayan esnaf ve sanatkarlara, Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğrudan kullandırılacak kredilerde geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanacak.
Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2011 yılma devreden krediler ile 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2011-31/12/2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanacak
Bu Kararın uygulanması sonucunda Bankanın cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları, 5 inci maddede belirtilen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Gösterge faiz oranı, Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının %50'si kadar olacak.
Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak.
Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmayacak. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilecek.
Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanacak.
Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.
Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.
Yeni Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 6 ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi