Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

FİYAT ETİKETLERİ -1

FİYAT ETİKETLERİ -1

  Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

          
Yeni Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerini kapsar.

          
Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.

         
  Yönetmelikte geçen; “ açık halde satılan mal” Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek satılan malı, “Bakanlık” Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, “Etiket” Bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki fiyat etiketini, “Hizmet”  Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, “İndirimli satış” Mevsim değişmeleri, mal stoklarının eritilmesi, işletmenin açılması, kapanması, devredilmesi, tasfiyesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği ve benzeri nedenlerle indirim yapıldığını gösteren bir ibare ile gerçekleştirilen satışı, “Kanun” Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, “Mal” Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, “Malın birim fiyatı” Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden biriyle ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını, “Malın üretim yeri” Malın üretildiği ülkeyi, “Satış fiyatı” Bir malın veya hizmetin satışa sunulduğu tüm vergiler dahil peşin fiyatını, “ Sağlayıcı” Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, “ Satıcı” Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ve “Tarife ve fiyat listesi” Mal veya hizmetin satış fiyatı hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan listeyi ve “Tüketici” Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade ediyor.

        
Yeni uygulama kapsamında; perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunlu bulunuyor. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi