Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ-1

FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ-1

                                                                           YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ-1

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 13/9/2012 tarihli ve 2012/7 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2009/11) ile Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kararına istinaden, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2009/5 ) bazı maddeleri değiştirilmiş ve değişiklikler 6 ekim 2012 tarih ve 28433 sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunuyor. Değişiklik kapsamında; Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması olarak açıklanıyor.

Aynı Tebliğin 2 ‘inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş,ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılacak.

Tebliğin 4 üncü maddesi ise ; “Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı, b) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı, c) Kuruluşlar: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluşları, ç) Organizatör: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları, d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türk

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonunu, e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek ve benzeri yapılanmaları), f) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu, g) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları, ğ) Bireysel Katılım: Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını, h) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarını, ı) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuar organizasyonlarını, i) Yabancı Firma Katılımlı

Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuar organizasyonlarını, j) Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek, fuarla ilgili nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stand konstrüksiyonu, dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış, desteğe esas olacak azami bedelini ifade eder.” Şeklinde değiştirilmiş bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi