Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ-4

FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ-4


                                                                              YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ-4

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi “Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz. (2) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin destek hesaplaması yapılırken Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ve ilan edilen katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarının aşılmaması kaydıyla, fatura ve ödeme belgesinden düşük olanına ait tutar değerlendirmede esas alınır. Destek hesaplamasında sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır.” ; 11 inci maddesi “(1) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlarıve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.” Şeklinde ; 12 nci maddesi ise “Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları,düzenlenecek organizasyon ile ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Bakanlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.” İfadeleriyle değiştirilmiş bulunuyor.

13 üncü maddeye eklenerek “Müracaat Süresi ve Başvuru Mercii ; MADDE 13 – (1) Bu Tebliğkapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiştarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcı ve/veya organizatör tarafından, Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise katılımcı tarafından; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenİhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Bakanlıkça gözlemci görevlendirilmeyen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararasısektörel fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından üye olduğu İhracatçıBirlikleri Genel Sekreterliklerine, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği üyesi olmasıgerekmeyen katılımcılar tarafından ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir.
 
İlave sürenin ne kadar olacağıBakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir. (2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında, ilgiliİhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, başvuru dosyasını Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırır. (3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcıve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen TCMB’ye bildirir. (4) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.”İfadeleriyle yeniden düzenlenmiş bulunuyor.
14 üncü maddede yapılan değişiklik ; “MADDE 14 –(1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.” Ve 17 nci maddedeki değişiklik “MADDE 17 – (1) Katılımcının, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, bu Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.”İfadelerini içeriyor.

Tebliğe eklenen geçici madde ; “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen stand harcamalarına ilişkin düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen ve henüz sonuçlandırılmamış olan prestijli fuar katılımları dahil olmak üzere uygulanır.” Hükümlerini içeriyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi