Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Gerçek Usulden Basit Usule Geçişte Amortisman Uygulaması

Gerçek Usulden Basit Usule Geçişte Amortisman Uygulaması

 Maliye Bakanlığı, gerçek usulden basit usule geçecek mükelleflerin amortisman uygulamasına ilişkin usul ve esasları açıklayan  bir sirküler yayınladı.
        
18/12/2013 tarih ve GVK-93/2013-8/ Basit Usulde Vergilendirme-11 sayılı sirkülerde belirtildiği üzere;  6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 215 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32 nci paragrafında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları ifade edilmiş bulunuyor.
           
  Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 30/12/1999 tarihli ve 23922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 230 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliğinde  ise basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklanıyor.
          
     Buna göre, gerçek usulden basit usule geçecek mükellefler, basit usulde vergilendirmeye başladıkları tarih itibariyle ellerinde bulunan sabit kıymetleri için amortisman uygulaması ve belge düzeni yönünden 215 ve 230 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar dahilinde işlem yapacaklar.
          
   İşe başlanılan yıla ilişkin kıst dönem, iki yıllık süre hesabında dikkate alınacak olup, kıst dönemde ve takip eden dönemde elde edilen alış, satış ve/veya hâsılat tutarları Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ilgili yıl hadleri ile karşılaştırılacak.
         
   Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihi ve sonra terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usulden yararlanamayacaklar.
          
     Gerçek usulden basit usule geçecek mükelleflerin gerçek usuldeki ticari kazançlarının, işletme hesabı esasına göre veya bilanço esasına göre tespit edilmesinin bir önemi bulunmuyor

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi