Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-1

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI-1

                  13/2/2011 tarihli ve 611 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  kapsamında 31/12/2010 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdarelerince 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkında uygulanacak usul ve esasları belirleyen 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği, 8 mart 2011 tarih ve 27868 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Yeni tebliğ, 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği Gümrük İdarelerince takip ve tahsili gereken para cezaları ile 10/7/2003 tarihli 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince gümrük komisyonlarınca verilen para cezaları, bu Tebliğ kapsamı dışında kalıyor.
         Yeni Tebliğ, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 168  inci maddesine dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.
           Tebliğde geçen; “alacak” kelimesi, 31/12/2010 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını, “Gümrük vergileri” deyimi EK-1 sayılı listede yer alan, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, “Kesinleşmiş alacaklar”  alacaklara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde belirtilen sürelerde idari itirazda bulunulmaması, idari itiraz yolunun tüketilmesi ve süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması ya da idari yargı mercilerince idare lehine karar verilmesini ve  “ TEFE/ÜFE aylık değişim oranları”, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade ediyor.
                Tebliğde yer alan tarihler, belirtilen tarihi de kapsıyor.            Yeni tebliğin 4. maddesi uyarınca, 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdarelerince takip edilen amme alacaklarından, 25/2/2011 tarihinde kesinleşen amme alacaklarına ilişkin olarak; vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri asıllarının ödenmemiş kısmının tamamının ve  tahsil edilecek vergilere bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan gümrük vergileri de kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilecek  ve bu hüküm uygulanacak.
              Aynı ugulama, aslı, 25/2/2011 tarihinden önce ödenmiş olan gümrük vergileri için de geçerli bulunuyor..             31/12/2010 tarihine kadar dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ancak  Kanunda öngörülen başvuru süresi sonuna kadar ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamına giren takibe konu kamu alacakları da kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve uygulama kapsamına girecek.. 
              Kanunun 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasından yararlanmak için başvuru süresi sonu olan 2/5/2011 tarihine kadar müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme iznine ilişkin başvuruların süresinde yapılabilmesi için, müeyyideli kapatma işleminin  başvuru süresi sonundan önce yapılması gerekecek.
            31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdarelerince takip edilen amme alacaklarından, 25/2/2011 tarihinde kesinleşen para cezalarına ilişkin olarak, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi