Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI- 5

GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI- 5

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi31/12/2013 tarihinden önce olduğu halde 11/9/2014 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle; tutarı elli Türk Lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında seksen Türk Lirasını aşmayanların, tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların ve aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı yüz Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
         
13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 11/9/2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren alacakların, 11/9/2014 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilecekler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanacak.
         
Kanunun 80 inci maddesinden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, söz konusu maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 11/9/2014 tarihinden sonraki süreler için faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacağı hesaplanmayacak.
         
Kanunun 80 inci maddesine göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Bu  uygulama  için haciz tatbik edilen malların bölünebilir nitelikte olması haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması gerekiyor. Teminat değişikliği talepleri de bu çerçevede değerlendirilecek.
             
Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren alacaklara karşılık 11/9/2014 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmayacak.
         
Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların söz konusu maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor Borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için, belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini de belirtmeleri şart bulunuyor.
 
         
Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-6’da yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine verilecek..
 
           
Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak 11/9/2014 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemeyecek.
 
         
6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunularak davadan vazgeçilmesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince haksız çıkma zammı talep edilemeyecek.
 
         
Yeni  Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili bulunuyor..

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi