Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

GÜMRÜK MUAFİYETİ-6

GÜMRÜK MUAFİYETİ-6

Yeni düzenlemekapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındasürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, TürkiyeGümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malıve diğermalzemeye muafiyet tanınacak..

Muafiyet; mücbirsebep veya beklenmeyen haller saklı kalmakkaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedekifaaliyetinisona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle işletme tarafından fiilenkullanılmakta olan, nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan ve sözkonusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan eşya ve malzeme ilesınırlı olacak.

Muafiyet hakkısadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer birfaaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesinolaraksona erdiren iş yeri sahibine tanınacak. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşikbulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amacına yönelikişletmeleriçin muafiyet uygulanmayacak.

Muafiyet hakkısadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynıişte çalışan kişilere tanınacak.

Kazanç sağlamaamacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bufaaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler ile meslekleriniTürkiye Gümrük Bölgesinde yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbestmeslek veya benzer bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de birinci fıkradabelirtilen muafiyet tanınacak.

Mücbir sebepveya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, eşyave malzemenin işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sonaerdirildiğitarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesizorunlu bulunuyor.

Muafiyet hakkıbulunan  kişitarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildiktensonra  yurtdışından teminedilerek dıştemsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler ( ekonomik faaliyetinsonaerdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge, işletmeninson üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler, serbest dolaşımagirişi istenilen makina ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaşkayıtlarına ilişkin belgeler, yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dıştemsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ve serbest dolaşımagirişiistenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkinayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.) ,  Türkiye’den temin edilecek belgeler ( işyeriaçma izin belgesi ve mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasınakayıtbelgesi)  ile birlikte gümrükidaresine müracaatedilmesi gerekiyor. 

Üretim veyahizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilirlaboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları, canlıhayvan,hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar ile ham, yarı mamul veya mamul maddestoklarıile akaryakıtlar muafiyet kapsamı dışında bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi