Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

HAİZ CİHAZLARIN KAYDI-1

HAİZ CİHAZLARIN KAYDI-1

                                                                                            ELEKTRONİKKİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYDI-1
     İthal veya imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik kimlik bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sistemine kayıt edilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni “elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair tebliğ” 6 eylül2012 tarih ve 28403 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
      Yeni Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ve 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.
    
  Tebliğin uygulanmasında; “ AKM” Abone Kayıt Merkezini, “Beyaz liste” Firmalar tarafından ithal ya da imal edilerek veya kişiler tarafından bireysel olarak mevzuata uygun bir şekilde getirilerek Kuruma bildirilen cihazlar ile başvuru süresi içinde veya haklı mazeret nedeniyle başvuru süresini geçiren cihaz kullanıcıları tarafından yapılan başvurular üzerine kayıt altına alınan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş cihazların elektronik kimlik bilgilerinden oluşan listeyi, “Cihaz”

    Telsiz veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını, “ Elektronik imza” Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, “ Elektronik kimlik bilgisi” Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını, “ Firma” Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları imal ya da ithal eden tüzel kişiyi, “ IMEI (Internetional Mobile EquipmentIdentification)”  Uluslararası mobil cihaz kimliğini, “ ITS” İthalat Takip Sistemini, “ İnternet sayfası” Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından oluşturulan internet sitesini, “ Kapasite raporu”İmalatçı firmaların yıllık üretim kapasitesini gösteren ve ilgili sanayi odası tarafından düzenlenen raporu, “ Kayıt ücreti de kontu” Üzerinde "Kayıt Ücreti" açıklayıcı ibaresi bulunan banka dekontunu, “ Kurum” Bilgi 

    Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, “ Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS)” Kurum bünyesinde kurulan merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını, “ TAC (Type Approval Code)” Tip onay kodunu ve “ Teknik kontroller:” İthal veya imal edilen ya da bireysel olarak getirilen cihazlara ait elektronik kimlik bilgilerinin beyaz listeye aktarılması öncesinde yapılan,kara liste ve TAC kontrollerini ifade ediyor.
        Tebliğde geçen ve burada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerli bulunuyor..
         Yeni uygulama kapsamında, elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin başvurular,ithalatçı veya imalatçı firmalar ile yurt dışından bireysel ithalat yoluyla getirilen cihazların sahipleri tarafından yapılacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi