Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

HAİZ CİHAZLARIN KAYDI-3

HAİZ CİHAZLARIN KAYDI-3

                        ELEKTRONİKKİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYDI-3
    Evrak yolu ile yapılan başvuru,ithalata/imalata ilişkin bilgilerin evrak üzerinden Kuruma bildirilmesi ile yapılacak.     Kayıt altına alma başvurusu kapsamında firma tarafından; ithal/imal edilen cihazlara ilişkin marka, model ve adetler ile firma kaşesi ve firma yetkilisinin unvanı ve ıslak imzasının yer aldığı Ek-1’de belirtilen başvuru dilekçesi, gümrük beyannamesinin noter tasdikli veya “Aslı Gibidir” gümrük kaşesiyle onaylı bir kopyası, imal edilen cihazlar için imalatçı firma kapasite raporu, elektronik ortamdan yapılmayan başvurular için marka ve modellerine göre text formatında hazırlanmış IMEI numaralarının yer aldığı Ek-2’de içeriği belirtilen CD, yeni bir TAC kullanılması halinde ilgili üreticiden veya üreticinin Türkiye temsilcisinden alınacak; marka, model, TAC ve TAC hane sayısı bilgilerini açık bir şekilde belirten resmi yazı, kayıt ücreti dekontunun aslı ve firma imza sirküleri kuruma teslim edilecek.
    Kurum, elektronik ortam veya evrak yoluyla yapılan başvurular üzerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapacak, mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi yapılan cihazlara ait olan IMEI numaralarını kayıt altına alacak.
    Başvuru sahipleri tarafından sağlanan bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanlışlık olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak.
    Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde ya da belgelerde tutarsızlık tespit edilmesi halinde açıklama hanesine gerekçe yazılarak başvuru reddedilecek.
    Firmanın red gerekçesinde belirtilen sorunu gidermesi halinde başvuru tekrar işleme alınacak
    Evrak yolu ile gönderilmiş olan cihazlara ait elektronik kimlik bilgilerinin teknik kontrollerden geçmemesi durumunda başvuru tümüyle reddedilir ve bu durum başvuru sahibine bildirilecek.
    İthalatı/imalatı yapılarak beyaz listeye alınmış elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara teknik servis hizmeti verilmesi amacıyla yedek parça olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz ana kartlar ile ithalatı/imalatı yapılarak beyaz listeye alınmış elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların değiştirilmesi için ithal/imal edilmiş takas cihazlara ilişkin başvurular belirtilen  bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılacak.
     Başvuruda verilen IMEI bildirim listesinde yer alan numaralar; yerine ithal/imal edildikleri takas cihaz veya ana kart Kuruma bildirilip beyaz listeden çıkarılmadıkça beyaz listeye alınmayacak. Takas cihaz ve ana kart değişim bildirimleri yalnızca bunların ithalatçı/imalatçıları tarafından gerçekleştirilecek.
    Test cihazlarına ilişkin başvurular belirtilen bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılacak.
    Test cihazlarının  elektronik kimlik bilgilerinde standartlara uygunluk aranmayacak.
    Cihazların test ya da numune olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekiyor.
    Bildirimi yapılan test cihazlarına ait elektronik kimlik bilgilerinin standartlara uygun olması ve TAC listesinde yer alması halinde başvuru elektronik ortamdan da yapılabilecek.
    IMEI düzeltme işlemi, bildirim kaydedildikten ve onaylandıktan sonra hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının elektronik ortamdaki “IMEI Düzeltme” menüsü kullanılarak yanlış ve doğru IMEI numarasının girilmesi sureti ile yapılacak
     Firma tarafından duruma ilişkin sunulan dilekçenin ekinde düzeltme istenen IMEI numaraları ve değişiklik bildirimi yapılan ithalatın belge suretleri yer alacak.
     MCKS tarafından elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen cihazlar; ithalatçı/imalatçı firma tarafından “imei eşleştirme” menüsü kullanılmak sureti ile tek GSM numarası ile eşleştirilecek.
     Kayıt edilecek her bir IMEI numarası için alınacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda artırılacak. Kesirler tama iblağ edilecek.
     Firmalar tarafından bugüne kadar ana kart değişim ya da takas yöntemiyle değiştirilen ancak hala beyaz listede yer alan IMEI numaraları bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kuruma bildirilecek.
     CD içeriğinde text  formatında hazırlanan dosyada eski ve yeni IMEI numaraları yer alacak.
     Yeni düzenleme ile, 26/11/2007tarihli ve 2007/DK-77/649 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmış bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi