Baki Çiftçi

Baki Çiftçi

HALKLAR DEMOKRATİK KONGRESİ

HALKLAR DEMOKRATİK KONGRESİ

                   Koca bir ömrü onurlu bir yaşam. Özgür bir gelecek için umut ve mücadele ederek geçirdik. Kimimiz gencecik bir fidanken girdi kara toprağa. Işıklar içinde yatsınlar. Kimimiz zindanlarda, sürgünlerde, kimimizde yürekleri öfkeli bir şey yapamamanın çaresizliği içinde kan, gözyaşı, yalan dolan, soygun, sömürü, yağma düzenine öylece katlanabilmek acıların en büyüğü…
     Zaman zaman umutlar filizlenmedi değil.Madencilerin Ankara yürüyüşü, HEP ( Halkın Enek Partisi ) Kurulurken, ÖDP Özgürlük ve Demokrası Partisi ( bütün renklerin partisi ) Kurulurken, Tekel direnişi, 1 Mayıslarda Taksim’e çıkılırken v.b. Her ayağa kalkma girişimi; yürek burkan hatta kanatan acı ve bedellerle sönerken yada söndürülürken hep umutlarımızı başka baharlara erteledik.
    12 haziran genel seçimlerinde başka bir umut filizlendi. Emek ve özgürlük bloku Türk ve Kürt ve bu toprakların diğer renkleriyle Birlik ve dayanışması sistemin  “ ötekilerine “ yeni bir umut aşıladı. Cesaret verdi. Yeni bir adım daha atıldı.
     Türkiye’nin 20 bölgesinden halk toplantılarında seçilen delegeler 15-16 Ekim de Ankara da toplandı.
    Edirne’den Hakkari’ ye Kars’tan İzmir’ e kadar farklı dil - kültür – inanç-sosyal ve siyasal yapılardan  gelen delegeler. Halkların kardeşliği temelinde yeniden halk muhalefeti örgütlemek, sömürü ve zulüm düzenine karşı Barış-Demokrasi-iş-ekmek ve Özgürlük temelinde bir ülke inşa etmek üzere, kardeş sofrasında ekmeğin kardeşce paylaşıldığı,barişın erdem sayıldığı bir gelecek için;  
         
       HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ’ni kurdular. Hadi bakalım. Yeni bir umut.
Kongre Sonuç bildirgesi aşağıda sunulmuştur. Tüm Halkımıza umut ve ışıkolsun.
    Halkların Demokratik Kongresi
Sonuç Bildirgesi
15-16 Ekim 2011, Ankara
Halklarımıza yöneltilmiş tüm baskı ve haksızlıkları ortadan kaldırmak, barış içinde ve insanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye’yi kurmak üzere Kongre Girişiminin çağrısıyla bir araya gelen her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığa karşı olan bireyler ile kuruluş, örgüt, inisyatif, dernek, parti ve hareketlerin sözcü ve üyeleri, halkın kendi yönetimini kurmasını sağlamak için birlikte mücadelenin koşullarının olgunlaştığı, farklılıklarımızın zenginliğimiz ve gücümüz olduğu bilinciyle Halkların Demokratik Kongresi'ni kuruluşunu ilan ediyoruz.
Halktan, ezilenden, yok sayılandan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan, adaletten ve demokrasiden yana olanları, egemenlerin dayattığı neoliberal ve anti-demokratik düzenin bekası için yarışan iki ana siyasal akımın ufkunun ötesinde yeni bir toplum, insanın insana kulluğunun son bulacağı sömürüsüz bir düzen, insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.
Toplumsal yaşamı yıkan, insanı yalnızlaştıran, bireyi kendi emeğine, topluma, kimliğine ve doğaya yabancılaştıran kapitalist sistemin küresel  hakimiyetine, sömürü ve baskı aygıtlarına karşı, dünyanın her yerinde, Wall Street'te, Santiago de Chile'de, Kahire'de, Tunus'ta, Caracas'ta, Gazze'de mücadele edenlerle omuz omuza, ayrı yataklarda süregiden mücadelelerin birbirine bakması ve birbirinden güç alması, bu topraklarda da ortak mücadele ve dayanışma ruhunu beslemesi, sisteme karşı güçlü bir yığınağın oluşması iradesiyle ileriye doğru yeni bir adım atıyoruz.
AKP Hükümeti ve devletin siyasal alana yönelik tutuklama saldırıları koşullarında toplanan Kongremiz, hapishanelerdeki tüm siyasi tutsakları selamlayarak derhal özgürlüklerini talep etti.
            *          *          *
* Halkların Demokratik Kongresi Türkiye'nin ana muhalefet hareketidir.  Türk sağının ve hakim sınıflarının ortak çıkarlarının savunucusu ve dünya kapitalizminin bölgesel uç beyliği AKP iktidarı karşısındaki sahici bir direniş odağıdır.
* Tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerinin mücadele alanları, Halkların Demokratik Kongresi'nin ortak mücadele alanıdır. Kongremiz, bu alanlardan beslenen güçleriyle tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan bütün halkların, tüm inanç topluluklarının,kadını hayatın tüm alanlarında görünmeyen emeğinin görünür kılınması için mücadele eder,  doğa ve yaşam mücadelesi ortak mücadele zemini olmak üzere seferber edecektir.
* Halkların Demokratik Kongresi, süre giden savaş ve çatışmanın kaynağında yatan  tekçi ve inkarcı yurttaşlık tanımının anayasa ve yasalardan kaldırılması; bütün kimlik ve kökenlere eşit mesafede bir "yeni anayasa" yapılması; tüm kimliklerin farklılık ve varlıklarının korunması; eşit ve özgür yurttaşlık hukuku içerisinde yaşama hakkına sahip olduklarının tanınması için mücadele edecek, başta anadilinde eğitim hakkı olmak üzere eğitim ve kültür politikalarının hazırlanmasına ve uygulanmasına halkların katılımının hayata geçirilmesi, kadının emeğinin, bedeninin, kimliğinin üzerindeki baskı ve sömürü mekanizmalarının son bulması için mücadele edecek,  egemen sınıflara ve cinse tanınan imtiyazların kaldırılması için çaba gösterecektir.
* Halkların Demokratik Kongresi, son 20 yılda 30 bini aşkın insanın yaşamına mal olan Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklanan savaşın sona ermesi ve barışçıl, demokratik ve eşit haklara dayalı bir çözüm için önemli bir girişim ve bir barış programı olarak gördüğü Demokratik Özerklik anlayışının tüm topluma yayılması; halkların özgür ve gönüllü birliği için yerelde halkların karar alma ve uygulama süreçlerine en geniş katılımını sağlayacak ve tüm farklılıkların kendini özgürce ifade edebileceği merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin son bulacağı bir siyasi ve idari düzen için çaba gösterecektir.
* Halkların Demokratik Kongresi, emperyalizmin bölgemiz halkları başta olmak üzere, dünya halkları üzerindeki egemenlik ve baskı politikalarına, onların askerî üslerine, ekonomik, siyasi anlaşmalarına ve kurumlarına karşı mücadele edecek, Türkiye'nin bölge halklarına ve devletlerine karşı bir saldırı üssü olmasına kesinlikle karşı çıkacak, sömürgeciliğe, işgallere ve benzeri müdahalelere karşı ezilen halkların direnişlerinden yana tutum alacak, uluslararası sermaye kurumlarının dayattığı neoliberal sömürü, çevresel yıkım, doğanın ticarileştirilmesi ve talan politikalarına karşı mücadele edecektir.
*          *          *
Halkların Demokratik Kongresi, yarından tezi yok, bu temel hedeflerle mücadele ve örgütlenme yoluna koyuluyor.
Arkamızda insanlığın toplumsal eşitsizliklerle bölündüğü çağlardan bu yana biriktirdiği özgürlük mücadelelerinin deneyimleri, önümüzde keşfedilmeyi bekleyen yeni mücadele imkanlarıyla, kadınlara, gençliğe ve emekçilere dayanarak, umutla, inançla kararlılıkla başka bir dünyaya, özgürlük ve kardeşliğin dünyasına doğru yürüyoruz. Henüz yeni bir dönemecin başındayız, eşitlik ve barış mücadelesi veren tüm öznelerle yürüyüşümüzün bir anında yollarımızın kesişeceğinden kuşkumuz yok. Yolumuz açık olsun.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Baki Çiftçi Arşivi