Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Hasta Tarafından Temin Edilen Malzeme Bedelinin Geri Ödenmesi

Hasta Tarafından Temin Edilen Malzeme Bedelinin Geri Ödenmesi

 SGK , “Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri” konulu 22.08.2012 tarihli ve 2012/31 sayılı Genelgede değişiklik yapan yeni 74955854/1255 sayılı 2013/37  Genelge’yi 13 Kasım 2013 tarihinde yayınlamış bulunuyor. Genelgenin, değişen mevzuat doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kapsamında; hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödeme işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri saklı kalmak üzere, yeni genelgede belirtildiği şekilde yürütülecektir.
             
 Genelgenin 1. maddesi uyarınca ; Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilerce temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödenmesine yönelik müracaatlar Kurumun tüm taşra birimlerine yapılabilecek. Ancak, müracaatı kabul eden il müdürlüğü, fatura ve eki belgeleri işlemleri yapılmak üzere sigortalının ikamet ettiği il müdürlüğüne posta yoluyla gönderecek (İade kapsamındaki cihazlar hariç).
           
 İade kapsamındaki cihazlara ilişkin işlemlerin tamamı, ilk başvuruyu kabul eden ve stok kontrolünü yapan taşra birimince yapılmak zorunda bulunuyor.
           
   Genel sağlık sigortalısı ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren Şahıs Ödemesi Talep Dilekçesi (EK-1) ve ilgili tıbbi malzeme için istenilen diğer belgeler; sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunan illerde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine (SSGM), bulunmayan illerde sosyal güvenlik il müdürlüğüne teslim edilecek.
           
Başvurular posta yolu ile de yapılabilecek. Ancak, iade kapsamında olan cihazlar için yapılan başvuru işlemleri, genel sağlık sigortalısı/bakmakla yükümlü olduğu hasta/velisi/vasisi veya birinci derecede akrabaları tarafından şahsen yapılacak, posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmayacak.
         
 Tıbbi malzeme bedellerinin geri ödenmesinde, SUT’ta yer alan istisnalar hariç olmak üzere tıbbi malzemeye ait fatura tarihinde yürürlükte bulunan Kurum mevzuatı uygulanacak.
         
   Şahıs ödemesi talep dilekçesi ekinde, Kurum mevzuatınca gerekli görülen ve bu genelgenin 2.1 maddesinde belirtilen ödemeye esas kanıtlayıcı fatura ve eki belgeler yer alacak.
         
  Ödemeye esas kanıtlayıcı belgelerin asıllarının ibrazı zorunlu bulunuyor Ancak, mücbir sebepler dolayısıyla ödemeye esas kanıtlayıcı belgelerin asıllarının temin edilemediği haller ve SUT’ta belirtilen istisnai hallerde “Aslı Gibidir” onaylı suretleri de kabul edilebilecek.
       
 Ayrıca sürekli kullanılan rapor takipli tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporlarının “Aslı Gibidir” onaylı suretleri de kabul edilebilecek..

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi