Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

Hazine Taşınmazlarında Elektrik Üretimi -4

Hazine Taşınmazlarında Elektrik Üretimi -4

Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacak.
         Lisanssız elektrik üretim tesislerinin geçici kabulleri TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yapılacak.

         Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinin tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin notere onaylatıldığı tarihten itibaren, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci maddesinde ve diğer ilgili mevzuatında belirtilen sürede tesisin işletmeye geçmesi şartıyla, irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline yüzde seksen beş (% 85) oranında indirim uygulanacak.

           Hazine taşınmazları üzerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden kurulu gücü beş yüz (500) kW’e kadar olanlar için yirmi (20) yıla kadar, kurulu gücü beş yüz (500) kW ile bir (1) MW arasında olanlar için ise otuz (30) yıla kadar irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilecek.

          Bu süre sonunda Hazine taşınmazları üzerindeki tüm yapı ve tesisler, üretim verimliliği yüzde seksenin altında olmayacak şekilde, sağlam ve işler durumda bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek.
          Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının bir kısmında hak lehtarları tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılamak da dahil olmak üzere bir (1) MW’e kadar lisanssız elektrik üretimi yapılmasının istenilmesi halinde; diğer bilgi ve belgelerle birlikte irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinin örnekleri ile mevcut irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı krokinin de eklenmesi suretiyle bir dilekçe ile Bakanlığa başvurulacak.

         Bakanlık tarafından yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde hak lehtarına; bu Genel Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alınması amacıyla altı (6) aya kadar süre verilir ve durum hak lehtarına tebligat yapılması için ilgili valiliğe (defterdarlık) bildirilecek. Gerekli hallerde bu süre toplamı bir yılı geçmemek üzere valiliklerce (defterdarlık) uzatılabilecek.

           Hak lehtarı tarafından bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alınmasından sonra, lisanssız elektrik üretimi yapılmasına izin verilmesi ve bu amaçla da irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde değişiklik yapılması için ilgili valiliğe (defterdarlık) başvurulacak..

            Valilikler (defterdarlık) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hak lehtarınca belirtilen işlemlerin yapıldığının ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alındığının tespit edilmesi halinde; diğer bilgi ve belgelerle birlikte, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin bedel tespit raporuyla birlikte konu Bakanlığa intikal ettirilecek..

              Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, uygun görülmesi halinde, hak lehtarınca lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla, mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave bedel alınmak ve irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde değişiklik yapılmak suretiyle izin verilebilecek ve bu durumda gerekli işlemlerin yapılması ilgili valiliğe (defterdarlık) bildirilecek.

            Mevcut irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilave olarak hak lehtarlarına lisanssız elektrik üretimi yapılmasına izin verilen kısmın irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; bu kısmın yüzölçümünün, taşınmazın cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni metre kare birim bedelinin iki katıyla çarpılması suretiyle bulunacak bedel olarak tanımlanmış bulunuyor. Ancak, ilave bedeller için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda belirtilen oranda ve sürede indirim uygulanacak ve bu kısımlar üzerinde yapılan lisanssız elektrik üretimi faaliyetinden Hazinece ayrıca hasılat payı alınmayacak..

           Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak..

            Yatırımcılar tarafından, yeni  Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ya da kiralama yapılması talebiyle İdareye yapılan ve İdarece de Bakanlığa iletilen tüm taleplere konu taşınmazlar hakkında Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme ve işlemlere esas olmak üzere, Bakanlıktan yeni bir yazı beklenilmeksizin yeni Genel Tebliğde belirtilen şekilde işlem yapılacak ve bu taşınmazlar hakkında da bu Genel Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler hazırlanarak yeniden Bakanlığa gönderilecek.


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi