Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI-2

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞI-2

               Yeni Genel Tebliğ kapsamında yatırım amaçlı satışı talep edilen ve satış talebi uygun görülerek kendisine satış yapılmasına karar verilen yatırımcı gerçek veya tüzel kişilere satılacak Hazineye ait taşınmazlardan; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olan ve imar planında gerçekleştirilecek olan yatırım türüne uygun amaca ayrılmış olanlar doğrudan satılabilecek.
               Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olan ve plansız alanda kalan taşınmazlara yönelik olarak yatırımcılara, satış işlemine esas olmak üzere ve taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımın türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve imar planının yaptırılmasını sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilebilecek.
               Planlı alanda kalan, ancak imar planında ayrıldığı amaca uygun olmayan yatırım için satışı talep edilen taşınmazın imar durumunun yatırımın amacına uygun hale getirilmesini sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilebilecek.
           Ön izin süresi içerisinde mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle  işlemlerin tamamlanamaması halinde, bu süre en çok bir yıla kadar uzatılabilecek.
              Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde taşınmaz, yeni niteliğine göre belirlenecek harca esas değer üzerinden ön izin verilen yatırımcı gerçek ve tüzel kişilere doğrudan satılacak..
              Bu taşınmazlara ilişkin genel hükümlere göre yapılan satın alma talepleri, yeni Genel Tebliğ kapsamında yatırım amaçlı yapılan satın alma talepleri idarenin evrak kaydına girdiği tarihten sonra değerlendirilmeyecek..
            Yeni Genel Tebliğ kapsamında yatırım yapılması amacıyla yatırımcı gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılacak Hazineye ait taşınmazın tapuda devrinden önce, örneği bu Genel Tebliğin ekinde (Ek-4) yer alan “Yatırım Taahhütnamesi” yatırımcı tarafından iki nüsha olarak notere tasdik ettirilerek idareye verilir. Taahhütnamenin bir örneği dosyasında muhafaza edilir, bir örneği de devir sırasında tapu sicil müdürlüğüne gönderilecek
Taşınmazın tapuda satışı sırasında tapu kütüğüne; “Bu taşınmaz; 4706 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenen ek 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca üzerinde projesine uygun olarak …………………………………………………………………………………yatırımı yapılmak ve bu amaçta kullanılmak üzere satılmış olup;satış tarihinden itibaren on yıl süresince amacı dışında kullanılamaz, taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemez, teminat olarak gösterilemez ve üçüncü kişilere devredilemez, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren en az yüz kişiye beş yıl süreyle istihdam sağlanması ve istihdam koşuluna, her bir kişi için en az bir ay olmak üzere beş yıllık toplam üzerinden uyulması zorunludur, taahhüt edilen şekilde yatırıma süresi içinde başlanılmaması, yatırımın tamamlanmaması, istihdam sayısına uyulmaması veya taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl içinde satış amacı dışında kullanılması durumunda taşınmaz Hazinece geri alınır, tahsil edilen satış bedelinin yüzde onu mahrum kalınan gelire karşılık olarak Hazineye irat kaydedilerek geriye kalan satış bedeli faizsiz olarak yatırımcıya iade edilir. Bu durumda taşınmazın üzerine yatırımcı tarafından yapılmış olan muhdesatlar için Hazineden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.” şeklinde şerh konulacak.
İdarece yapılan tespit sonucunda; taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçildiğinin belirlenmesi halinde, taşınmazın tapu kütüğünde bulunan; “taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemeyeceğine, teminat olarak gösterilemeyeceğine ve yatırım faaliyete geçmeden üçüncü kişilere devredilemeyeceğine”, istihdam sayısına taahhüt edilen şekilde uyulduğunun belirlenmesi halinde, taşınmazın tapu kütüğünde bulunan; “istihdam sayısına uyulmaması durumunda taşınmazın Hazinece geri alınacağına,” ve taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl süresince satış amacında kullanıldığının belirlenmesi halinde, taşınmazın tapu kütüğünde bulunan; “taşınmazın satış tarihinden itibaren on yıl içinde satış amacı dışında kullanılması durumunda taşınmazın Hazinece geri alınacağına,” ilişkin şerhler idarenin talebi üzerine kaldırılacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi