Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

İTHALATTA ASKIYA ALMA SİSTEMİ -1

İTHALATTA ASKIYA ALMA SİSTEMİ -1

 Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamak üzere yayınlanan yeni “Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ ( İthalat : 2014/18) 31 aralık 2013 tarih ve 28868 ( 2. mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlandı. 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tebliğ, Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsıyor.

Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.
       
  Tebliğde geçen; “ AB” Avrupa Birliğini, “Askıya Alma” Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, “Askıya Alma Sistemi” belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü, “ Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma” Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı, “ Bakanlık” Ekonomi Bakanlığını, “Başvuru” Askıya alma, kota ve itiraz başvurularını, “ ETSG” Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu, “ İtiraz” Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazını, “ Genel Müdürlük” Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü, “ Kısmi Askıya Alma” Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini, “Otonom Tarife Kontenjanı (Kota): Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini ve “TGTC” Türk Gümrük Tarife Cetvelini ifade ediyor.
        
Yeni Teblğ kapsamında, Başvurular Genel Müdürlüğe yapılacak. Yapılan başvuruların bu Tebliğe uygunluğu Bakanlık tarafından değerlendirilerek geçerli başvurular müzakere edilmek üzere ETSG’ye iletilecek.
            
  Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye’deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olacak.
        
Nihai tüketiciye satışa hazır olma, demonte edilmiş olma, asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olma  veya bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olma özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemeyecek.


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi