Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

İTHALATTA ASKIYA ALMA SİSTEMİ-2

İTHALATTA ASKIYA ALMA SİSTEMİ-2

 Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvurular ek-1’deki takvime göre yapılacak.. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınacak.

          
   Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için ek-2, askıya almaya itiraz talepleri için ek-3, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için ek-4’teki dilekçe ile birlikte sırasıyla ek-5, ek-6 ve ek-7’de yer alan ilgili başvuru formlarından biri kullanılarak yapılacak

        
    Bahsedilen başvuru formu (ek-5, ek-6, ek-7’den uygun olanı) ayrıca İngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda “[email protected]” e-posta adresine ek-1’deki takvime göre iletilecek. Başvuru formlarının İngilizce nüshalarına Bakanlık internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) ulaşılabiliyor.

          
   Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dokümanları ile birlikte ek-1’deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunacak.


          Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye’de başvuru konusu ürünün üretiminin bulunduğunun ancak bu üretimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda askıya alma talebi tarife kontenjanına çevrilebilecek veya kısmi askıya alma uygulanabilecek.

           Askıya Alma Sistemi; başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye’de üretiminin olması, başvuru konusu ürünün nihai ürün olması, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye’deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi, ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması, başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi ve başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması durumlarının herhangi birinde uygulanmayacak.

               Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı belirli bir amaç ile sınırlandırılmış ise söz konusu ürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınacak

              Başvurunun geçerli olması için başvuru konusu ürünün ithalatında, askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının yıllık 15.000 Avro karşılığı Türk Lirasından az olmaması gerekiyor.

           Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, ek-1’de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılacak.

          Ürün tanımlamaları yürürlükteki TGTC esas alınarak yapılır. Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımınTGTC’de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü (International Standard Organisation-ISO), Uluslararası Tescilsiz İsimleri (International Non-proprietary Names-INN), Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri (EuropeanCustoms Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk İndeksi (Colour Index-CI) tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılacak.

           Ölçü birimlerinde TGTC esas alınacak. TGTC’de uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslararası Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanımları kullanılacak. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metotlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekiyor. Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri ve benzeri terimler tanımlamalarda kullanılamayacak

         Başvurulara ilişkin olarak, ihtiyaç duyulması halinde, Genel Müdürlükçe talep edilen belgelere ek olarak başvuru sahibinden açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilecek.

            Başvurunun incelenmesi veya müzakere süreci için gerekli olan her türlü bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilecek

           Başvurular ETSG bünyesinde yılda iki dönemde müzakere edilir ve her dönem üç toplantıdan oluşac.ak

          Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askiyaalma) duyurulacak..

             Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınması kararlaştırılan ürünlerin, AB ile eşzamanlı olarak her yıl 1 ocak ve 1 temmuz tarihleri itibariyle yürürlüğe girecek şekilde İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı taslağı hazırlanacak.

           Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılacak.

          Yeni düzenleme ile 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18) yürürlükten kaldırılmış bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi