Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ-1

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ-1

        İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni 2011/46 no.lu “İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ “ 16 ekim 2011 tarih ve 28086 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik Tebliğ, İyi Tarım Uygulamaları desteklemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsıyor..           
  Bu Tebliğ, 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430  sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmış bulunuyor.            
Tebliğde geçen; “Bakanlar Kurulu Kararı” 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nı,, “ Banka” T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi, “ ÇKS” Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını, “ BÜGEM” Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nü, “Çiftçi” İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan müteşebbislerden, meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri, “ ÇKS Yönetmeliği” 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini.. “İl/ilçe müdürlükleri” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerini, “İl/ilçe tahkim komisyonu” ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu, “ İl/ilçe tespit komisyonu” ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu, “İyi Tarım Uygulamaları (İTU)” İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti, “ İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY)” 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, “ İTUB” Bakanlık İl Müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini, “ İTUD” İyi Tarım Uygulamaları desteğini, “İTUD icmal-1” İlçe Müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi, “İTUD icmal-2” İlçe Müdürlükleri tarafından icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi, “ İTUD icmal-3” İl Müdürlükleri tarafından icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’de yer alan belgeyi, “ ÖKS” 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtü Altı Üretiminin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sistemini, “ Örtü altı tarım arazisi” ÇKS’de ve 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Örtü Altı Üretiminin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı arazileri, “ Tarım arazisi” ÇKS’de kayıtlı olan arazileri, “ Tarımsal faaliyet” Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini ve “ Yetkilendirilmiş Kuruluş” İyi Tarım Uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri ifade ediyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi