Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

KAMU SOSYAL TESİSLERİ -1

KAMU SOSYAL TESİSLERİ -1

 Kamu sosyal tesislerine ilişkin yeni düzenleme, 18 ocak 2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-3 sayılı yeni Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile duyurulmuş bulunuyor. Tebliğ hükümleri 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak. Tebliğde belirtildiği üzere, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında bu tebliğdeki esas ve usullere uyulacak.
       
  Buna göre; Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2014 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin i Tebliğ ekinde (Ek-1) belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, tespit edilecek. Bu kapsamda;  Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 13,95 TL yemek ve 5,50 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,30 TL) konaklama bedeli, Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 12,00 TL yemek ve 4,80 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,20 TL) konaklama bedeli ve  Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 9,50 TL yemek ve 4,00 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,85 TL) konaklama bedeli alınacak.
       
  Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,95 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,15 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,00 TL, konut başına ilave bedel alınacak.
        
   Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 7,30 TL alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilecek.
      
     Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.
        
   Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacak.
       
  Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da bu hükümler uygulanacak.
          
Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirilecek.
      
   Yeni düzenleme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 132,00 TL olarak tespit edilmiş bulunuyor.
        
Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili.
         
  Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 4,80 TL, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 7,30 TL bedel alınacak.
        
Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilecek veya daha az bir bedel alınabilecek.
        
   Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 8,60 TL bedel alınacak.
           Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde belirtilen bedellerin 1/4’ü alınacak.
         
  Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilecek.


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi