Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

KATMADEĞER VERGİSİNDE YENİ UYGULAMALAR

KATMADEĞER VERGİSİNDE YENİ UYGULAMALAR

İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler, yenisirkülerde;Konteyner İçi Bağlama/Çözme (Konteyner İçi Lashing/Unlashing)Hizmeti:Konteynerlerin içine konulan yüklerin bağlama/sabitleme malzemesi ilebağlanması (lashing), bağlı yüklerin bağlama sabitleme malzemelerininçözülmesi(unlashing) hizmeti, ; Ardiye: Limana gelen konteyner ve diğeryüklerin,kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi,paketlenmesive benzeri katma değerli hizmetler, Terminal Hizmeti: Konteyner vediğeryüklerin limana giriş ve çıkış ya da saha içinde yer değiştirme işlemiamacıylavinç ve benzeri yükleme boşaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti,KonteynerDolum Hizmeti: Konteynerin yükleme boşaltma ekipmanları ile insan gücüyardımı ile saha içinde doldurulması hizmeti, Konteyner BoşaltmaHizmeti:Konteynerin yükleme boşaltma ekipmanları ile insan gücü yardımı ile sahaiçindeboşaltılması hizmeti, Konteyner İçi Aktarma Hizmeti: Saha içinde yükünbir konteynerin içinden diğer konteynerin içine aktarılması hizmeti,KonteynerTam Tespit Hizmeti: İthal veya ihraç edilmek üzere, saha içinde bulunankonteynerin gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteğiüzerine beyana ve gerekli evsafa uygunluğunun denetlenmesi için insan gücüveyayükleme boşaltma ekipmanları kullanılarak komple boşaltımı ve dolumuhizmeti, KonteynerMuayene/Numune Alma Hizmeti: Saha içinde bulunan konteynerin, gümrükmüdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine kapağınınaçılması, muayene edilmesi ve yükten numune alınması hizmeti, KonteynerTamir Hizmeti: Hasarlı konteynerin acentenin veya yük sahibinin talimatıile tamir edilmesi hizmeti, Konteynere Elektrik Verilmesi: İ(çindebarındırılan yükün özelliği gereği soğutma tertibatı bulunan özelkonteynerleriçin sahada ardiye süresi içinde elektrik enerjisi verilmesi bir teslimniteliği olduğundan istisna kapsamına girmemektedir,) Konteyner Temizleme(Yıkama-Kurutma): Konteynerin içinin temizlenmesi için verilenhizmetler, KonteynerNakliye Hizmeti: Konteynerin bir yerden bir yere taşınması hizmeti ,TartıHizmeti: Konteyner veya diğer yüklerin kantar marifetiyle tartılmasıhizmeti ve ISPS Hizmeti:Uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik hizmeti olarak sayılmışbulunuyor.

                KDV Kanununun 17/4-o maddesiile gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerininverildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar iletransit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama veterminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerineait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemleri KDV'denistisna ediliyor.

              Buna göre; deniz ve hava taşımaaraçları için liman ve hava meydanlarında verilen ve Sirkülerin 3.2.2.1 bölümündesayılanhizmetler KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV'den istisnaolacak.

             KDV Kanununun 13/b maddesindekiistisna kapsamına girmeyen ve gümrük antrepoları ve geçici depolamayerleri ilegümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ise KDVKanununun 17/4-o maddesine göre KDV'den istisna edilecek. Bu Sirkülerin3.2.2.2bölümünde yer alan ve Kanunun 13/b maddesi kapsamına girmeyen ardiye veterminal hizmetleri Kanunun 17/4-o maddesine göre KDV'den istisna.

                Liman ve hava meydanlarındaverilen hizmetin; KDV Kanununun hem 13/b maddesi hem de 17/4-o maddesikapsamında istisna olması halinde, bu hizmete ilişkin olarak Kanunun 13/bmaddesinegöre işlem yapılacak.

                   Liman ve hava meydanlarındaverilen ve KDV Kanununda yer alan herhangi bir istisna hükmü kapsamınagirmeyenhizmetler genel esaslara göre KDV'ye tabi tutulacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi