Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

KDV de Taşımacılık İstisnası ve Diplomatik istisna

KDV de Taşımacılık İstisnası ve Diplomatik istisna

Katma Değer Vergisinde“Taşımacılık İstisnası” nın uygulanmasına ilişkin sonaçıklamalar, 8 ağustos2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV sirkülerinde belirtilmişbulunuyor.

           Sirkülerde hatırlatıldığı üzere, 25Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "E.Taşımacılık İstisnası" bölümünde,uluslararası kara taşımacılığı yapan mükelleflere istisna kapsamına girenfaaliyetlerini TIR Karnesi ile tevsik edebilme olanağı getirilmiş, buuygulamada TIR Karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarındangiriş ve çıkışlarda gümrük kapılarında bırakılan nüshasının dipkoçanınınnotertasdikli birer fotokopisinin ibraz edilmesi gerektiğibelirtiliyor.

               81 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiile uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde, noterler,ilgili gümrük idareleri ve yeminli mali müşavirlerin yanı sıra TürkiyeTicaret,Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin görevlendirdiğiticaret ve sanayi odalarınca tasdik edilmiş TIR Karnesi suretlerinin de kabuledilmesi uygun görülüyor.

              Ancak, bu uygulamada bazı vergidairelerince karne üzerinde işlem gören tüm dipkoçan fotokopilerinin teksayfaüzerinde istenmesinin sorunlara yol açtığı anlaşıldığından konu hakkındaGümrükMüsteşarlığının mütalaasına başvurulmuş, alınan görüş gereğince; KDVKanununun14 üncü maddesine göre taşımacılık istisnası kapsamına giren taşımalarda TIRkarnesi kullanılması halinde TIR karnesinin birinci sayfasının ve gümrükkapılarında bırakılan nüshasının dipkoçanlarının tasdikli fotokopilerinintevsik işlemi için yeterli sayılması ve tüm dipkoçan fotokopilerinin teksayfaolarak istenmemesi uygun görülmüş bulunuyor.

              113 Seri No.lu KDV GenelTebliğinin (D) bölümü gereğince diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ileuluslararası kuruluşların mensuplarına KDV iadesi yapmaya; Adana'da YüreğirVergi Dairesi Müdürlüğü, Ankara'da Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü,Antalya'da Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Çanakkale'de Çanakkale (Merkez)Vergi Dairesi Müdürlüğü, Edirne'de Arda Vergi Dairesi Müdürlüğü, Erzurum'daAziziye Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gaziantep'de Şehitkamil Vergi DairesiMüdürlüğü, İstanbul'da Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü, İzmir'de Konak VergiDairesi Müdürlüğü, Kars'da Kars (Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kayseri'deMimar Sinan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Mersin'de Uray Vergi DairesiMüdürlüğü ve Trabzon'daHızırbey Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkili olup, iadeye ilişkin başvuruların buvergi dairelerine yapılması gerekiyor.

            113 Seri No.lu KDV GenelTebliğinin (D) bölümü uyarınca Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık ilkesinigözeterek, ülkeler itibariyle belirlediği yıllık harcama limitlerini gösterenbilgiler ile ilgililerin elektronik ortamda düzenledikleri vergi iadeformları,diplomatik istisnadan doğan KDV iadelerini yapmaya yetkili vergidairelerine, Gelirİdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafındanher üçaylık dönemin sonunda intikal ettirilecek.

          İade yapmaya yetkili vergidaireleri, elektronik ortamda kendilerine gelen bilgi ve formlarla kağıtortamındaalınan form ve diğer belgeleri karşılaştırmak suretiyle gerekli kontrolleriyapacaklar. İade yapmaya yetkili vergi daireleri, hak sahiplerinden, yabancımisyon personel kimlik kartı numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasıdışında ayrıca vergi kimlik numarası istemeyecekler.

                   İadeye esas olmak üzerevergi dairelerine ibraz edilecek elektrik, su, haberleşme, uçak bileti,eğitimvb. harcamalara ait fatura asıllarını ülkelerine de vermek/göndermek zorundaolan diplomatik misyon mensupları, söz konusu belgelerin aslı ile birliktefotokopilerini de ibraz edebilecek, ilgili vergi dairesi, belgeler üzerindegerekli kontrolü yaptıktan sonra fotokopi nüshasına "aslı gibidir"kaşesini tatbik etmek suretiyle asıl belgeleri ilgililere geriverecek.

               Diplomatik misyonlar vekonsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına mal tesliminde veyahizmet ifasında bulunan mükellefler, işlem bedeline bakılmaksızın  113 Seri No.lu KDV GenelTebliğindeki iaçıklamalara uygun olarak ilgilinin adı soyadı ve kimlik numarasını da yazmaksuretiyle fatura düzenleyecekler. Bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenmükellefler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gerekli cezaiişlem yapılacak.

         Öte yandan,iade hakkı sahibi yabancımisyon mensuplarının fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi ibraz etmeksuretiyle iade talebinde bulunması mümkün değil..

           İlgililer tarafından harcamalarailişkin bildirim formları doldurulurken, birden fazla sayfadan oluşanfaturaların birinci sayfadaki numarası tam olarak yazılacak, diğer sayfalaraait numaraların son üç hanesinin arasına "-" işareti konularakkaydedilebilecek.

           Sağlık harcamaları ve uçak biletbedellerine ilişkin faturaların, iade hakkı sahibi yabancı misyonlar,konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahipmensuplarının eşleri adına düzenlenmesi halinde de iade taleplerindekullanılması mümkün. Dolayısıyla, misyon mensuplarının eşleri adınadüzenlenenfaturalar, karşılıklılık sağlanan teslim ve hizmet alımları itibariyle,herhangi bir sınırlama olmaksızın, 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D)bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde iade işlemlerine konuolabilecek.

             Yabancı misyonlar, konsolosluklarile uluslararası kuruluşların mensupları tarafından iadesi talep edilen KDVtutarı, herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen iade edilmediği takdirde,vergi dairesi bu durumu ivedilikle ilgiliye resmi yazı ilebildirecek.

              Görev sürelerini tamamlayarakiade talep dönemleri içinde ülkemizden ayrılacak yabancı misyon, iadeformlarını, ayrıldığı tarih itibariyle 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindebelirtilendönem ve sürelere bağlı olmaksızın vergi dairesine verebilecek, ancak vergidairesi bu talepleri ait olduğu döneme ilişkin diğer işlemlerle birliktedeğerlendirip,sonuçlandıracak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi