Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

KDV İADESİNDE SAHTE BELGE KULLANILMIŞ OLMASI-1

KDV İADESİNDE SAHTE BELGE KULLANILMIŞ OLMASI-1

               Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan mükelleflerin iade taleplerine ilişkin 115 seri no.lu yeni Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, 22 nisan 2011 tarih ve 27913 sayılı resmi gazetede yayınlandı. Tebliğde belirtildiği üzere,               sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan mükelleflerin iade talepleri "özel esaslar"a göre yerine getiriliyor, bu uygulamanın kapsamı ile usul ve esaslar ise 84 seri no.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin  "II. Özel Esaslar" başlıklı bölümünde düzenlenmiş bulunuyor..
            3065 sayılı KDV Kanununun 8, 9, 29 ve 32 nci maddelerinin verdiği yetkilere dayanılarak, haklarında sözü edilen Genel Tebliğin (II/1.5) bölümü kapsamında olumsuz tespit bulunan bir kısım mükelleflerin 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un   KDV artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmaları halinde özel esaslardan çıkarılmaları uygun görülüyor Buna göre, Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında;  SMİYB kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 611 sayılı Kanun Genel Tebliğinin  (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak.
             Sözü edilen Genel Tebliğin; (II/2.1), (II/2.2), (II/2.3.1) ve (II/2.3.4) bölümlerine göre haklarında özel esaslar uygulananlardan KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamayacak.
             Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/3) ve (II/4) bölümü gereğince özel esaslar uygulanan mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebilecekler. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi