Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEMELER

   Motorlu taşıtlarvergisine ilişkin yeni uygulama, 4 ağustos 2012 tarih ve 28374 sayılı resmigazetede yayınlanan 41 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Tebliği ile duyuruldu . Bunagöre, ilgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski taşıtkayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 36 Seri No.lu MotorluTaşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda,taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar il özel idarelerine veya Makina veKimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslimederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği  hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdayaçıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtlarısilinen taşıtlarına ilişki olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş veödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergicezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari paracezaları terkin edilecek.

     İlgili trafik tescil kuruluşundaadlarına kayıt ve tescilli model yılı 2000 veya daha eski taşıtı olup, butaşıtı 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenlemotorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; 36 SeriNo.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardoğrultusunda, bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veyatrafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve butaşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2014 tarihinekadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergicezaları ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarınıntamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtlarısilinecek.

         5838 sayılı Kanunun Geçici 2nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında, dördüncü fıkra gereğince trafik tescilkayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ilemevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliyebakanlıklarının müştereken yetkili oldukları hükme bağlanmış bulunuyor. Buitibarla, trafik tescil kuruluşlarınca taşıtın mevcut olmadığının tespiti için36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalardoğrultusunda yapılacak araştırmalarda, içinde bulunulan takvim yılından öncekibeşinci yılın 1 Ocak tarihi esas alınacak.

              Örneğin; Mükellef A, adına kayıtve tescilli 2000 model taşıtın trafik tescil kaydını 2012 yılının Ağustosayında mevcut olmadığı gerekçesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinindördüncü fıkrası kapsamında sildirmek için ilgili trafik tescil kuruluşunamüracaat ettiğinde, trafik tescil kuruluşunca yapılacak araştırmalarda 1/1/2007tarihi esas alınacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi