Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

MÜKELLEF BİLGİLEİRİ BİLDİRİMİ-1

MÜKELLEF BİLGİLEİRİ BİLDİRİMİ-1

 413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içeriğine dair açıklamalar içeren 15/03/2013 tarih ve  VUK 61/2013-06/Mükellef Bilgileri Bildirimi-02  sayılı, Vergi Usul Kanunu Sirküleri/61 18 mart 2013 tarihinde yayınlanmış bulunuyor. Sirküler, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesine ilişkin açıklamalara yer veriyor.
         
  Sirkülerin giriş bölümünde; mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanması üzerine söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin 20/01/2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  giren 413 sıra no.lu VUK Genel Tebliği nin  uygulanmasına ilişkin açıklamaların bu sirkülerin konusunu oluşturduğu ifade ediliyor..
       
    Sirkülerde belirtildiği üzere, mükelleflerin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturuyor. Diğer bir ifade ile faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali ve ekonomik teşvik ve prim esaslarının belirlenmesi, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin takibi ve bu suretle kamu alacağının güvence altına alınması, mükelleflerle kamu kurumları arasında hızlı ve etkili iletişim kanallarının kurulması gibi mükellefiyete ilişkin birçok bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sicil kayıtlarının doğruluğuna bağlı. Diğer taraftan, vergi dairelerince mükellefiyet tesisi sırasında mükelleflerin faaliyette bulundukları sektörlere ilişkin faaliyet kodları ve diğer sicil bilgileri konusunda kayıt yapılıyor. Bu bilgilerde daha sonra meydana gelen değişikliklerin, örneğin mükellefin faaliyette bulunduğu sektörü veya işyeri adresini değiştirmesi veya şirketse ortaklık yapısının değişmesi gibi, ilgili mevzuat gereği mükellefler tarafından güncellenerek idareye bildirilmesi gerekmekte olup çoğu zaman bu yükümlülüklerin mükelleflerce ihmal edildiği görülüyor. Bu durum tabii olarak, sadece Gelir İdaresi Başkanlığının değil SGK gibi diğer bazı Kurumların da yönetimsel ve denetimsel birçok fonksiyonunu yerine getirmesine engel oluyor veya eksik/hatalı yerine getirmesine sebep oluyor.
     
     Bu sebeplerle yürürlüğe konan uygulama kapsamında; ticari kazanç, (Basit usulde ticari kazanç elde edenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler ile kurumlar vergisi mükellefleri (Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kamu iktisadi teşekkülleri, kooperatifler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, adi komandit şirketler, eshamlı komandit şirketler, avukatlık ortaklıkları, anonim şirketler, limited şirketler, kollektif şirketler, ticari amaç taşıyan apartman ve site yönetimi) bildirim verecekler.
     
      Basit usulde ticari kazanç elde edenler, gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri, gerçek usulde olup gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar, dernek ve vakıflar (iktisadi işletmeleri hariç), apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taşımayan apartman yönetimi ve valilik veya kaymakamlık bünyesinde kurulan bölge halkının katılımı ile kurulan ticari amaç taşımayan hizmet birlikleri v.b. ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermeyecek olan mükellefler olarak sayılmış bulunuyor.
         
 Bu kapsamda, 01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
         
  "01 Nisan tarihi itibariyle faal olan" ibaresi; 01 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında işlerini terk etmemiş (terk işlemi sonuçlanmamış olan) mükellefleri kapsıyor. Bu tarihler arasında faaliyetlerini terk eden mükellefler, terk işlemi yapılmadan önce bildirimi düzenlememişlerse ve bildirim verme süresi içinde terk işlemi sonuçlanmış ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermelerine gerek bulunmuyor. Ancak, 31 Mayıs tarihi ve öncesi yeni tescil işlemi yapılmış olanların bildirim vermesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi