Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI-4

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI-4

Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin süreçte bedel Türk Lirası olarak tam ve nakden ödenecek.
             
 Yeni  Tebliğ hükümleri kapsamında satma hakkının kullanımına ilişkin olarak Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen adil bedelin, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin olarak Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenecek satım bedeli ile eşit olduğu kabul edilecek.
         
Kanun çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli ve satma hakkının kullanılmasında adil bedel olarak; payları borsada işlem gören ortaklıklar için; borsada işlem gören pay gruplarının her biri için, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması, borsada işlem görmeyen pay gruplarının her biri için; işlem gören sadece bir pay grubu bulunması durumunda bu gruba ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyat, işlem gören birden fazla pay grubu bulunması durumunda ise bu gruplara ilişkin olarak tespit edilen fiyatların aritmetik ortalaması, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise , her bir pay grubuna ilişkin fiyatın adil ve makul olduğunun tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen bedel dikkate alınacak.
          
   Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların pay gruplarına ilişkin hazırlanacak değerleme raporu, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına ilişkin süreçte hakim ortak tarafından, satma hakkının kullanılmasına ilişkin süreçte ise ortaklık tarafından hazırlatılacak..
          
Hakim ortağın, satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak üzere üç aylık hak düşürücü süre içinde tekrar ek pay alması durumunda; yeniden hesaplanacak satma hakkı bedelinin üç aylık sürenin başlangıcında hesaplanan ilk satma hakkı bedelinden düşük olması halinde, satma hakkının kullanılmasında belirlenen ilk fiyat esas alınacak.
           
Hakim ortak konumunun kazanılması veya bu konumda iken ek pay alınması ya da bu konumun kaybedilmesi durumları, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hakim ortak tarafından kamuya açıklanacak. Hakim ortak konumunun kazanılması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda; ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına karar verilmiş ise, bu duruma ilişkin bilgiye de söz konusu açıklamada yer verilmesi gerekiyor.
            
Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ; ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı talebinde bulunulması ve ortaklıktan çıkarma sürecine ilişkin bilgi, ortaklıktan çıkarma sürecinin sonuçlarına ilişkin bilgi, satma hakkının kullanılmak istenmesi halinde, başvuru geldiği sürece günlük olarak, bu hakkı kullanmak isteyen ortakların sayısı, sermayedeki pay oranları ile toplam satma hakkı bedeli, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, satım bedelinin tespitine ilişkin değerleme raporu sonuçları ve satma hakkının kullanım süresi sonucunda, bu hakkı kullanan ortakların sayısı ve sermayedeki pay oranları ile hakim ortağın sermayedeki pay oranı ortaklık tarafından kamuya açıklanacak.
                
Kamu kurum veya kuruluşlarının pay sahibi olduğu ortaklıklarda, ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde talepleri olmadığı sürece kamunun sahip olduğu paylar için yeni Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
         
Yeni uygulamada , yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümler saklı tutulmuş bulunuyor.
         
Ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamayacak.
          
Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak konumunda bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkı kendiliğinden doğmayacak Bu durumda satma hakkı da kullanılamayacak. Ancak, hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay alımı ile bu haklar kullanılabilir hale gelecek..
         
Yeni Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girecek..


Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi