Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONMERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME-3

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONMERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME-3

   Öğretmenlerin Görevleri
            11. madde kapsamında, genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapacak. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürlüğe vekâlet edecek.
            Müdür; merkezin yönetiminden, eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması ile yürütülmesinden; kurucu veya kurucu temsilcisine, bulunduğu takdirde genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumlu bulunuyor.  Müdür, kurucu veya kurucu temsilcisi ise merkezin mali işlerinden de sorumlu. Sorumluluk her ikisinde de kalmak üzere yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilecek.
            Merkeze genel müdür atanmadığı hallerde müdür yardımcısı, yeni Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanacak.
            Müdür, bireylerin programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi, geliştirilmesi, eğitimin nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygulanmasını sağlayacak.  Özel eğitim ve rehabilitasyon personeli ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütecek. Görevli personelle yapılacak toplantılara başkanlık edecek. Merkezin üye olması hâlinde; oda, vakıf, dernek ve birlik gibi sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda merkezi temsil edecek.Aday özel eğitim ve rehabilitasyon personelinin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütecek. Görevlendirilecek özel eğitim ve rehabilitasyon personelinin çalışma izni ve çalışma izni uzatma onaylarını zamanında alacak. Personelden gelen raporları inceleyecek ve gereğini yapacak.  Eğitime başlamadan önce gerekli hazırlıkları ve eğitim ve öğretim etkinliklerini planlayacak, gerekli görev bölümünü yapacak ve ders dışı zamanlarda yapılacak etkinlikler için gerekli izinleri alacak. Defter, dosya ve kayıtların tutulmasını ve yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlayacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görevli özel eğitim ve rehabilitasyon personelinin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmesi için gerekli önlemleri alacak ve yetiştirilmelerini sağlayacak.  Personelin hizmet içi eğitimine ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.  Özel eğitim ve rehabilitasyon personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmalarını sağlayacak ve onaylayacak. Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını ve özel eğitim ve rehabilitasyon personeli ile bireylerin yararlanmasını sağlayacak.  Yönetim görevlerini aksatmamak şartıyla branşında haftada aylık karşılığı altı saat, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı ise altı saat olmak üzere toplam oniki saat ders okutabilecek.  Özürlü bireylerin bireysel ve/veya grup ders eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık çalışma takvimini hazırlayarak bir sonraki ayın eğitimine başlamadan önce merkezin doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecek.  Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personelce okunmasını ve bilgi edinilmesini sağlayacak.  Genel müdür bulunması hâlinde izin kullanacak personele genel müdürle birlikte, genel müdür olmadığı takdirde tek başına izin verecek.  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görevli özel eğitim ve rehabilitasyon personeli için usulüne uygun olarak kanaat raporu dolduracak.  Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapacak.  Destek eğitim programlarında yer alan aylık performans kayıt tabloları, dönem sonu bireysel performans değerlendirme formları ve son değerlendirme formları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlayacak.
                Müdür yardımcısı, müdürünün vereceği görevleri yapacak. Müdürün izinli veya raporlu olması hâlinde müdürlüğe vekâlet edecek.
            İşitme/görme/zihin engelliler sınıfı öğretmeni ; alanıyla ilgili bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ve ölçme-değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapacak.  BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Bireylerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli materyali hazırlayacak ve/veya temin edecek.  Merkezdeki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılacak, sınıfındaki bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlayacak ve yürütecek.  Bireylere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda bireylerin başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapacak.  Başka bir okul veya kurumdan eğitim almakla birlikte merkeze devam eden bireylerin öğretmenlerine gerektiğinde bireyin özellikleri ve özel eğitim hakkında danışmanlık yapacak.  Merkeze devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzmanlarla eşgüdümlü çalışacak. Bireylerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler alacak. Bireylerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim yapacak.  Alanıyla ilgili araştırmalar yapacak ya da yapılan araştırmalara katılacak ve sonuçları önerileriyle birlikte gerektiğinde ilgililere iletecek. Görev tanımında belirtilen diğer görevleri yapacak.
            Merkezde görevli çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapacak.  BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapacak.  Bireylerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli materyali hazırlayacak ve/veya temin edecek.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri fizikî, zihinsel ve sosyal gelişim bakımından inceleyecek ve yaş düzeylerine uygun gelişimlerini değerlendirecek.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özelliklerine göre bireysel eğitim programlarını hazırlayacak ve eğitim çalışmalarına katılacak.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim ve eğitimini izleyecek, beklenen gelişimi gösteremeyenler için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapacak.  Alanıyla ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik edecek. Broşür ve kitapçık hazırlama gibi çalışmalara katılacak.  Başka bir okul veya kurumdan eğitim alarak merkeze devam eden bireylerin öğretmenlerine gerektiğinde bireyin özellikleri ve özel eğitim hakkında danışmanlık yapacak.  Merkeze devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzmanlar/öğretmenlerle eşgüdümlü çalışacak. Çeşitli gelişim ölçeklerinin geliştirilmesi çalışmalarına katılacak.  Alanıyla ilgili araştırma ve inceleme yapacak, gelişmeleri izleyecek ve bunlardan görevlerinde yararlanacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapacak  ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutacak.  Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alacak  ve uygulamaya katılacak.  Personelin hizmet içi eğitim programlarının alanı ile ilgili konular açısından hazırlanmasında ve uygulamasında görev alacak.  Merkezde çocuk gelişim ve eğitimi uzmanının görevlendirilmesi hâlinde çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeninin görevlerini yapacak.          l) Görev tanımında belirtilen diğer görevleri yapacak..

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi