Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONMERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME-5

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYONMERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME-5

Özürlü Birey Kaydı ve Merkezden Ayrılma
            Özürlü bireyin kaydı, özel eğitim değerlendirme kurulunca destek eğitime yönlendirilen bireyin raporunda belirtilen destek eğitim programını uygulamaya yetkili merkeze ve özürlü birey modülüne yapılacak..
            Kayıtta bireylerden;  T.C. Kimlik numarası,   RAM tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı, bireyin varsa geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası ile etkinlik örneklerini içeren son belge ve bilgiler ve dört adet fotoğraf istenecek.
            Merkeze kaydolan özürlü bireyler, en az bir ay devam ettikten sonra isteğe bağlı olarak merkezden ayrılacağını ve başka bir merkezden eğitim alacağını, merkez müdürlüğüne veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçeyle bildirecek.  Birey, merkezden ayrılacağı ay içinde hiç eğitim almamış ise merkez tarafından özürlü birey modülünden anında kaydı silinecek. Ancak, özürlü birey merkezden ayrılacağı ay içinde eğitim almış ise özürlü birey modülünden kayıt silme işlemi il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce bir sonraki ayın ilk beş iş gününden sonra gerçekleştirilecek. Merkezden ayrılan bireyin özel eğitim değerlendirme kurulu raporunun aslı veya örneği, geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası, aylık performans değerlendirme formları ile etkinlik örneklerini içeren belgelerin bir örneği yeni merkez müdürlüğünün isteği üzerine beş iş günü içinde gönderilecek.
            Merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış destek eğitim programları uygulanacak.  Merkezlerde, destek eğitim almaları uygun görülen bireylerin durumları dikkate alınarak bireysel ve/veya grup eğitimi verilecek. Ayrıca, ailelere özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine aktif bir şekilde katılımını sağlamak için aile eğitimi ve danışmanlığı hizmeti de verilecek.
            Gruplar oluşturulurken bireylerin; özür türü ve derecesi, yaşı, eğitim performansı ile öncelikli eğitim ihtiyacı gibi durumları dikkate alınacak.  Grupların mevcutları; görme engelli bireyler, işitme engelli bireyler, dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için en fazla on, zihinsel engelli bireyler için en fazla sekiz, yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireyler için en fazla dört bireyden oluşacak.
            Merkez müdürlüğünce, özürlü bireylerin bireysel veya grup ders eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı aylık çalışma takvimi hazırlanarak bir sonraki ayın eğitimine başlamadan önce, doğrudan bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecek. Bireysel veya grup eğitimi, aylık çalışma takviminde belirlenen gün ve saatlerde verilecek.  İş takviminde herhangi bir nedenle değişiklik yapılması durumunda, değişikliğin yapıldığı tarihten sonraki aylık süre için yeniden düzenlenen iş takvimi, iki gün içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecek.
            Merkezde, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitim yapılacak. Bireysel ve grup eğitiminin ders süresi 60 dakika olacak. Ders süresinin 45 dakikası uygulama, 15 dakikası dinlenme, sınıf ortamını hazırlama ve bireyin ailesini bilgilendirme süresi olarak uygulanacak.
            Özürlü bireylerin izlenme ve değerlendirilmeleri; destek eğitim programlarında yer alan açıklamalar ve ölçme araçları dikkate alınarak BEP birimince yürütülecek.
            Merkezlere devam gerekiyor. Özürlü bireyin merkeze; bir haftalık sürede devam edemediği günlerde alması gereken bireysel veya grup eğitimi için ailenin yazılı başvurması durumunda, o hafta içinde telâfi eğitimi verilecek. Ülke genelinde veya valiliklerce herhangi bir nedenle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin tatil edilmesi hâlinde yapılamayan dersler bir sonraki ay içinde telâfi edilebiecek.
               Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak. Merkezde ücretsiz okutulacak bireyler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilecek.
            Merkezdeki özel eğitim ve rehabilitasyon personeli ile diğer personelin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
            Merkezde bir yıl süre ile görevlendirilen aday özel eğitim ve rehabilitasyon personelinin adaylık işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecek..
            Merkez, özel eğitim ve rehabilitasyon personelini yetiştirmek için gerekli önlemleri alacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon personeli valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılabilecek. Kurumlar; kendi oda, dernek, birlik veya vakıflarınca da merkezlerdeki personeline valilikten izin alınmak kaydıyla hizmet içi eğitim faaliyeti düzenleyebilecek. Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de bu hizmet satın alınabilecek
            Özel eğitim ve rehabilitasyon personelinden görevine devam edecekler için sözleşmenin bitiminden en geç otuz gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınacak
            Yeni Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile merkezleri ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.
            Yeni düzenleme ile, 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi