Av. Sibel Baysal

Av. Sibel Baysal

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL-TERKİN

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE TECİL-TERKİN

21 eylül 2011 tarih ve 28061sayılı resmi gazetede yayınlanan 21 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi GenelTebliği ile, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTVuygulamalarına ilişkin ÖTV GenelTebliğlerinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüşbulunuyor. Yeni uygulama tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olacak. Yenitebliğde belirtildi üzere, eski Tebliğin (9.1./d) no.lu bölümünün ikincicümlesi. “Bu kullanımın, üretimingerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar YMMtarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Buraporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P.numarası bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslimbilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslimedilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresiBaşkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunludur. YMM’ler; yaptıklarıtasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırıhususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecekcezalar, hesaplanacak gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birliktemüştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Usulüne uygun düzenlenen raporunibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısımdüşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde, tecil edilen vergiterkin edilecek ve teminat çözülecektir.” Şeklinde,  Tebliğin (9.1./e) no.lubölümünün altıncı cümlesi ise “Tecil işleminin yapıldığı takvim yılını takipeden yılın Mart ayı sonuna kadar uygulama kapsamındaki kullanımın YMMtarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Buraporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P.numarası bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslimbilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslimedilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresiBaşkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunludur. YMM’ler; yaptıklarıtasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırıhususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecekcezalar, hesaplanacak gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birliktemüştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Usulüne uygun düzenlenen raporunibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısımdüşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde terkin işlemiyapılacaktır.” Şeklinde değiştiriyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Av. Sibel Baysal Arşivi